buy medication online
 
Karta Dużej Rodziny Drukuj
24.10.2014.


Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, wprowadzone nowe rządowe narzędzie wspierania rodzin z przynajmniej trojgiem dzieci.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Właścicielom ogólnopolskiej karty będą przysługiwały tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, wejścia do muzeów oraz na niektóre przejazdy komunikacją publiczną. Wykaz uprawnień przyznawanych przez wszystkie podmioty uczestniczące w programie będzie bieżąco aktualizowany i zamieszczony będzie na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl ) oraz na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl . Ideą kart rodzinnych jest rozbudowywanie oferty. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".

Kartę przyznaje burmistrz miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wnioski o KDR można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1, pokój nr 21. (wnioski udostępnia ośrodek lub można pobrać je ze strony internetowej https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki

Do wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny należy dołączyć :
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny oraz uprawnienia wynikające z jej posiadania można znaleźć na stronie https://rodzina.gov.pl/

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. 2014r.,poz.775) http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/755/.

                                                                

Ośrodek Pomocy Społecznej
w CiechanowcuKarta Dużej Rodziny 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl