buy medication online
 
Sesja Rady Miejskiej Drukuj
09.09.2014.


Na czterdziestej trzeciej sesji Rady Miejskiej w tej kadencji radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2014 roku oraz rozpatrzyli i podjęli pięć uchwał.

Pierwsza uchwała dotyczyła przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw i samorządów mieszkańców osiedli Gminy Ciechanowiec, w których punkt 2, mówiący: "Kadencja organów trwa 4 lata i kończy się z końcem roku kalendarzowego” ma otrzymać brzmienie „Kadencja organów trwa 4 lata, licząc od daty ich wyborów”.

Kolejne uchwały dotyczyły spraw związanych z bieżącym i przyszłym budżetem gminy. Radni podejmując uchwałę w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania, stworzyli Fundusz Zdrowotny przeznaczony na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciechanowiec, którego wysokość określi 0,3% odpis od planowanych na dany rok budżetowy wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkole, korzystających z opieki zdrowotnej.

Następne uchwały dotyczyły określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zmian w budżecie gminy na 2014 r. oraz upoważnienia Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie wydatków inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2015 roku, co związane jest z otrzymaniem dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Ciechanowcu wraz z przebudową ulicy Drohickiej”.” 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl