buy medication online
 
Sesja Rady Miejskiej Drukuj
13.05.2014.

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu poświęcona była głównie rozpatrzeniu sprawozdań z różnorodnych działań podejmowanych w 2013 roku w celu realizacji ustawowych zadań gminy.

W czasie obrad radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014" oraz przyjęli "Sprawozdanie z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w 2013 roku", "Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Ciechanowiec", "Realizację przez Gminę zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" i "Sprawozdanie z realizacji w 2013 roku Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego".

Rada Miejska w Ciechanowcu podjęła też uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jana Pawła Grabowskiego. Zgodnie z zapisami Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, do końca kadencji Rada Miejska w Ciechanowcu będzie obradowała w zmniejszonym składzie.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl