buy medication online
Tablice informacyjno-turystyczne Drukuj
22.04.2014.


Tablice informacyjno-turystyczne


Projekt: „Tablice informacyjno-turystyczne – plan miasta i mapa gminy Ciechanowiec”
Oś priorytetowa 4 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2014
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Projekt pn.: „Tablice informacyjno-turystyczne – plan miasta i mapa gminy Ciechanowiec” przewiduje wykonanie i montaż w centrum miasta dwóch tablic informacyjno-turystycznych w celu poprawienia dostępu do informacji turystycznej w Ciechanowcu. Projekt w części inwestycyjnej będzie się składał z następujących elementów:

- przygotowanie projektów graficznych,
- wykonanie plansz na podstawie zatwierdzonego przez zamawiającego projektu,
- dostawę gotowych plansz do siedziby zamawiającego,
- montaż na ścianie budynku na wysokości ok. 6 metrów.

Całkowite nakłady inwestycyjne wyniosą 19 434,00 PLN

Źródła finansowania:
- dofinansowanie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2014:  12 640,00 PLN
- wkład własny z budżetu gminy: 6 794,00 PLN

Okres realizacji: 04.03.2014 r. do 30.06.2014 r.

Celem głównym projektu jest promocja potencjału kulturalnego i turystycznego Gminy Ciechanowiec i obszaru LGD "Kraina Bobra" oraz poprawa dostępności do informacji turystycznej, poprzez montaż w centrum miasta tablic: z planem miasta i mapą gminy Ciechanowiec, na których będą zaznaczone atrakcyjne turystycznie miejsca, zabytki i instytucje kulturalne, infrastruktura noclegowo-gastronomiczna oraz znajdujące się na terenie gminy (i wykraczające poza nią, przebiegające też przez inne gminy z obszaru LGD: gminę Nowe Piekuty i gminę Klukowo),  oznakowane szlaki turystyczne: pieszy i rowerowy. Tablice uzupełnią ofertę informacyjną skierowaną do turystów, i pozwolą im na uzyskanie podstawowych informacji w dowolnym momencie, niezależnie od godzin otwarcia znajdującego się w Ciechanowcu Punktu IT. 

Cele bezpośrednie:
- poprawa ilości i jakości infrastruktury turystycznej
- promocja posiadanych walorów obszaru LGD
- promocja i rozwój turystyki regionalnej

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:
- 2 tablice o wymiarach 450 cm x 450 cm, na stelażu i ramie z profili aluminiowych, wykonane techniką wydruku sylwetowego zabezpieczonego folią przeciw UV, zawieszone na zewnętrznej ścianie budynku w centrum miasta,

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:
- udostępnienie graficznych informacji turystycznych co najmniej 5 tys. turystów odwiedzających corocznie Ciechanowiec.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl