buy medication online
 
Co z tym azbestem? Drukuj
12.03.2014.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Na terenie Gminy Ciechanowiec dachy na 1867 budynkach pokryte są wyrobami azbestowymi. Trzeba do końca 2032 roku usunąć 5 835,29 ton. Gmina Ciechanowiec sukcesywnie pozyskuje środki na dofinansowanie usuwania azbestu na swoim terenie.

Znany od kilku tysięcy lat azbest należy do nieorganicznych minerałów o budowie włóknistej, naturalnie występujących w przyrodzie. Ze względu na takie zalety jak: odporność na działanie mrozu, wysokich temperatur, substancji żrących, wytrzymałość na rozciąganie i zgniatanie, w czasie ostatnich 100 lat był stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych (m.in. eternitu) i elewacyjnych, a także do produkcji rur, kształtek do kanałów wentylacyjnych, instalacyjnych, wyrobów tekstylnych, mas ogniotrwałych i uszczelniających. Dopiero w latach 80-tych ubiegłego wieku, azbest uznany został za jeden z najbardziej rozpowszechnionych w środowisku czynników rakotwórczych. Włókna azbestu zawarte w eternicie, który spotykamy na dachach domów i innych budynków, jeśli obchodzimy się z nim niewłaściwie, mogą dostać się do płuc i powodować groźne choroby (pylicę azbestową, raka płuc i międzybłonniaka opłucnej). W związku z tym w 1997 roku zakazano stosowania wyrobów azbestowych, a ustawa Prawo ochrony środowiska z 2001 roku zakwalifikowała azbest do substancji, które stwarzają szczególne zagrożenie dla środowiska, i których wykorzystywanie, przemieszczanie i eliminowanie dozwolone jest przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Usuwaniem wyrobów azbestowych powinna zajmować się specjalistyczna firma, która posiada uprawnienia, odpowiedni sprzęt i przeszkolonych pracowników oraz zatwierdzony przez właściwego starostę program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Zgodnie z polskim prawodawstwem do końca 2032 r. wszystkie wyroby zawierające azbest mają zostać usunięte. Od 2002 r. realizowany jest Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski, który stanowi element Krajowego Planu Gospodarki odpadami. Ze względu na obowiązek wynikający z tych dokumentów, jak również rosnącą świadomość o zagrożeniu dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, jakie niosą za sobą wyroby azbestowe, sporządzono Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Ciechanowiec na lata 2007-2032.

W grudniu 2008 r. Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Utylizacja wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec uszkodzonych podczas huraganu w dniach 16-17 sierpnia 2008 r.”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy dotację w kwocie 8 340,86 zł. Wkład własny gminy to 30% wartości zadania. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wykonanie prac związanych z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych powstałych na skutek sierpniowego huraganu. W rezultacie na terenie Gminy Ciechanowiec unieszkodliwiono 23,2 t wyrobów zawierających azbest.

W okresie od lipca do września 2009 r. Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych znajdujących się na terenie Gminy Ciechanowiec”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy dotację w kwocie 55 214,67 zł. Wkład własny gminy to 30% wartości zadania. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wykonanie prac takich jak: demontaż elementów konstrukcyjnych zawierających azbest, pakowanie, oznakowanie, załadunek, zważenie, transport i ostateczne unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku. Prace prowadzone były w 38 gospodarstwach należących do osób fizycznych oraz w 2 obiektach gminnych. W rezultacie na terenie Gminy Ciechanowiec unieszkodliwiono 99,79 t odpadów zawierających azbest.

W okresie od maja do września 2010 r. Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Ciechanowiec”, które zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy dotację w kwocie 35 525,07 zł. Wkład własny gminy to 30% wartości zadania. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wykonanie prac takich jak: odbiór, transport i ostateczne unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku. Prace prowadzone były w 53 gospodarstwach należących do osób fizycznych oraz w 3 obiektach gminnych. W rezultacie unieszkodliwiono 153 tony odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec.

W okresie od sierpnia do września 2011 r. Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”, które zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na realizację przedsięwzięcia otrzymaliśmy dotację w kwocie 73 499,52 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wykonanie prac takich jak: demontaż, załadunek, zważenie, oznakowanie, transport i ostateczne unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku. Prace prowadzone były w 51 gospodarstwach należących do osób fizycznych oraz w 5 obiektach gminnych. W rezultacie unieszkodliwiono 148,65 tony wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec.

W  2013 r. Gmina Ciechanowiec zrealizowała zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec”, które zostało dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na realizację otrzymaliśmy dotację w kwocie 43 610,88 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na wykonanie prac takich jak: demontaż, załadunek, zważenie, oznakowanie, transport i ostateczne unieszkodliwienie odpadów azbestowych na składowisku. Prace prowadzone były w 38 gospodarstwach należących do osób fizycznych oraz w 1 obiekcie gminnym. W rezultacie unieszkodliwiono 112,2 tony wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechanowiec.

Kolejna akcja związana z usuwaniem azbestu odbędzie się w 2014 roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przyznał dofinansowanie na ten cel. Planuje się odbiór, transport i utylizację 93,84 t wyrobów zawierających azbest z 37 gospodarstw należących do osób fizycznych.

Odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest
w latach 2008-2013
Wkład własny
[zł]
WFOŚiGW
NFOŚiGW
[zł]
Razem
[zł]
Liczba gospodarstw
(osoby fizyczne +
własność gminy)
Azbest usunięty [t]
Odbiórw tym demontaż

42463,13

216191,00

258654,13

199 + 11

536,840

50,047

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl