buy medication online
Inwestycje w 2013 roku Drukuj
17.02.2014.

 

 • Przebudowa i remont ulic w Ciechanowcu: Glinki, Wiatraczna i Pińczowska – 325 342,66 zł.

  Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz przy dofinansowaniu ze środków Powiatu Wysokomazowieckiego. W ramach zadania przebudowano 3 drogi gminne: Nr 108901B – ul. Glinki, Nr 108934B – ul. Wiatraczna i Nr 108919B - ul. Pińczowska. Łączna długość przebudowanych odcinków dróg wyniosła 389 mb.

  W ulicach: Glinki i Wiatraczna:
  - wykonano: ciągi pieszo-jezdne o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych, 2 wyniesione przejścia dla pieszych, przykanalik do kanalizacji deszczowej oraz oznakowanie drogowe pionowe i poziome.

  W ulicy Pińczowskiej:
  - na odc. I (w km rob. 0+000 – 0+125) wykonano: obustronne chodniki dla pieszych o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i zjazdy gospodarskie o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych i podsypce cementowo-piaskowej, oznakowanie drogowe pionowe i poziome,
  - na odc. III (w km. rob. 0+000 – 0+088) wykonano: nawierzchnię bitumiczną łącznej gr. 8 cm (warstwa wiążąca gr. 4 cm + warstwa ścieralna gr. 4 cm), obustronne chodniki z kostki betonowej o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, zjazdy gospodarskie i plac manewrowy z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw łamanych i podsypce cementowo-piaskowej, oznakowanie drogowe pionowe o poziome.

  Łączna wartość zadania wyniosła 325 342,66 zł, w tym: 318 342,66 zł – wartość wykonanych robót i 7 000 zł – koszt nadzoru inwestorskiego.

  Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec wydatkowała środki własne w kwocie 109 775,46 zł oraz pozyskane środki finansowe: z budżetu państwa w ramach Programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 143 534,20 zł i z Powiatu Wysokomazowieckiego w kwocie 72 033 zł.

 • Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych – 65 325 zł:

  - 6 900 zł – wydatkowano na wykonanie map do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznych na przebudowę i rozbudowę ulic: Wińska z połączeniem do ul. Kazimierza Uszyńskiego, Długa, Szeroka, Wąska wraz z połączeniem do ul. Ogrodowa i Sienkiewicza (uliczka boczna),
  - 6 150 zł – wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej Nr 108929B – ul. Szerokiej (odc. I) i drogi gminnej dojazdowej nr geod. 2508 – ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu,
  - 14 760 zł – wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę dróg gminnych: Nr 108899B  – ul. Długiej i Nr 108936B – ul. Wińskiej (odc. I i II) wraz z włączeniem do ul. Kazimierza Uszyńskiego,
  - 13 530 zł – wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 108933B – ul. Wąskiej wraz połączeniem do ulic: Ogrodowa i Sienkiewicza,
  -  3 075 zł – wydatkowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowę odcinka o dł. 250 mb drogi gminnej Nr 108887B – Tworkowice - Tworkowice-Kolonia w miejscowości Tworkowice,
  - 20 910 zł –  wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 108878B – Przybyszyn - Kosiorki - Pełch w miejscowości Przybyszyn.
   
 •  Wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” – 0,00 zł.

  Planowany do realizacji projekt uzyskał notyfikację Komisji Europejską, przy zakładanym wsparciu finansowym z funduszy unijnych w wysokości 85%. W związku z przesunięciem czasowym realizacja rzeczowa zadania rozpocznie się w 2014 roku. W chwili obecnej lider projektu – Gmina Drohiczyn zakończył postępowanie przetargowe i zawarł umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, który będzie odpowiadał za realizację inwestycji.

 • Zakup pomostu wiszącego stanowiącego wyposażenie placu zabaw Przedszkola w Ciechanowcu – 3 200 zł.

  Zadanie realizowane przez Przedszkole w Ciechanowcu. Dokonano zakupu pomostu wiszącego jako wyposażenia placu zabaw przy budynku przedszkola. Zakup został sfinansowany ze środków uzyskanych ze Stowarzyszenia „TUTOR” w Kozarzach.

 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej w Ciechanowcu – zakup i instalacja pomp ciepła do ogrzewania budynku Gimnazjum w Ciechanowcu – 744 526,15 zł.

  Zadanie zrealizowane zostało w partnerstwie z ciechanowieckimi parafiami rzymskokatolickimi i było dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego Oś Priorytetowa V Działanie 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska” i polegało na zakupie i montażu pomp ciepła i kolektorów słonecznych w budynku gimnazjum oraz na zakupie i montażu pomp ciepła w budynku kościoła parafialnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu i w budynku kaplicy parafialnej Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP z Fatimy w Ciechanowcu.

  W ramach realizacji projektu poniesiono następujące koszty: 19 680 zł wydatkowano na opracowanie „Studium wykonalności projektu”,  9 840 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej i geologicznej na wykonanie i montaż pompy ciepła o kolektorów słonecznych w budynku Gimnazjum w Ciechanowcu, 1 230,00 zł wydatkowano na wykonanie tablic pamiątkowych, 699 999,15 zł wydatkowano na wykonanie w budynku Gimnazjum kaskady 4 pomp ciepła i 5 szt. kolektorów słonecznych o łącznej mocy grzewczej 208 kW ze źródłem ciepła w postaci 44 sond pionowych gruntowych o głębokości 100 mb każda, 9 800 zł wydatkowano na nadzór inwestorski branży sanitarnej, 2 583 zł wydatkowani na nadzór inwestorski branży elektrycznej i 1 394 zł wydatkowano na nadzór inwestorski branży budowlanej.

  Na realizację zadania Gmina Ciechanowiec wydatkowała łącznie 744 526,15 zł, z czego 113 979,03 zł stanowiły środki własne, zaś 630 547,12 zł stanowiły środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu – 21 164,46 zł.

  W ramach zadania wykonano następujące roboty:

  - wykonano projekt i przyłącze wodociągowe w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108815B – ul. Ogrodowej i pasie drogowym drogi dojazdowej nr ewid. 2452 i 2453/2 oraz przez teren nieruchomości prywatnych nr geod. 2360/5, 2360/6 i 2453/1 do zasilania budynków na nieruchomościach przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowcu do granicy posesji z rur PE Ø90 o długości 280,30 m i z rur Ø32 o długości 11 mb – 19 350,98 zł,
  - wykonano przyłącze wodociągowe w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108936B – ul. Wińskiej w Ciechanowcu do granicy posesji z rur PE Ø32 o łącznej długości 4 mb – 1 813,48 zł.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu – 2 345 434,07 zł.

  W 2013 roku zakończono przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.

  W 2013 roku odebrano i opłacono roboty budowlane reaktora, roboty budowlane budynku technicznego, roboty elektryczne oraz dostawy, montaż i rozruch urządzeń technologicznych na kwotę 2 312 972,07 zł.

  Ponadto w 2013 roku:
  - 5 412 zł – wydatkowano na wykonanie tablic pamiątkowych zrealizowanego projektu,
  - 15 900 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski branży sanitarnej,
  - 6 150 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski branży elektrycznej,
  - 5 000 zł – wydatkowano na nadzór inwestorski branży budowlanej.

  Na realizację zadania w 2013 roku wydatkowano łącznie 2 345 434,07 zł, z czego 374 807,65 zł stanowiły środki własne, zaś 1 970 626,42 zł stanowiły środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 • Zakup oprogramowania komputerowego związanego z systemem gospodarki odpadami komunalnymi – 7 134 zł.

  W ramach zadania zakupiono program informatyczny „Odpady 2013” firmy ULISSES niezbędny do zarządzania nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciechanowiec.

 • Centrum IV Rozbioru Polski – 18 511,50 zł.

  W 2013 roku Gmina Ciechanowiec opracowała i złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pn. „Centrum IV Rozbioru Polski”. W ramach przygotowań poniesiono wydatek w kwocie 18 511,50 zł, z czego: 17 220 zł wydatkowano na opracowanie „Studium wykonalności projektu”, zaś 1 291,50 zł wydatkowano na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących ww. zadania. Rozstrzygnięcie naboru wniosków ma nastąpić w I połowie 2014 r.

  Zadanie będzie realizowane przez Urząd Miejski w Ciechanowcu, a planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 5 504 100 zł. Zadanie dotyczy realizacji inwestycji polegającej na:
  - renowacji i adaptacji na działalność kulturalną zabytkowego budynku synagogi,
  - przebudowie i rozbudowie budynku kina oraz adaptacji na działalność kulturalną,
  - zakupie urządzeń multimedialnych i wykonaniu ekspozycji Centrum IV Rozbioru Polski,
  - digitalizacji rzadko występujących w Polsce, a nawet w Europie, zbiorów o znaczeniu historycznym, przedstawiających historię IV Rozbioru Polski: księgi pamiątkowej oraz zdjęć o szczególnym znaczeniu historycznym,
  - konserwacji zdjęć przedstawiających architekturą i zabudowę Ciechanowca i okolic
  z początku XX wieku.

  Zadanie realizowane będzie w latach 2013–2016. Na realizację zadania planuje się pozyskanie środków z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009–2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 w łącznej kwocie 4 658 000 zł. Środki własne gminy na ten cel łącznie wynosić będą 846 100 zł. 
 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej synagogi na Ciechanowiec Ośrodek Kultury i Sportu  – 54 800 zł.

  Projekt realizowany jest przez Gminę Ciechanowiec od 2010 roku. I etap zadania zrealizowany został w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. W latach 2011–2012 kontynuowane były kolejne prace przy obiekcie ze środków własnych gminy.

  W 2013 roku Gmina Ciechanowiec otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 413 „Odnowa i rozwój wsi” na realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa ogrodzenia wokół budynku dawnej Synagogi” w wysokości 30 620,18 zł. W ramach zadania wykonano, zgodnie z pierwotnie opracowaną i zatwierdzona przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dokumentacją, ogrodzenie wokół obiektu, składające się z elementów betonowych, metalowych, ceglanych i ceglanych otynkowanych.

  Na realizację zadania wydatkowano kwotę  54 800 zł, z czego: 53 500 zł stanowił koszt wykonanych robót budowlanych i 1 300 zł – koszt pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.
 •  

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl