buy medication online
Inwestycje w 2012 roku Drukuj
17.02.2014.

 

 • Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych – 49 569 zł, w tym: 16 974 zł wydatkowano na dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi gminnej Nr 108853B - Nowodwory wieś, na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 690 do drogi wojewódzkiej Nr 694 i 32 595 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy obiektu mostowego na rzece Kukawka we wsi Kułaki położonego w ciągu drogi gminnej Nr 108859 - Winna-Poświętna – Kułaki – Trzaski.

 • Zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych – 241 078,70 zł – na poszerzenie istniejących pasów drogowych dróg gminnych: Nr 108863B - Koce-Basie – Winna-Poświętna i Nr 108930B – ul. Szkolna w Ciechanowcu. W ramach poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej Nr 108863B przejęto nieruchomość gruntową o pow. 0,0018 ha za kwotę 1 000 zł. W ramach poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej Nr 108630B przejęto 29 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 0,5483 ha za kwotę 240 078,70 zł. W 2012 roku pod poszerzenie pasów drogowych dróg gminnych przejęto 30 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0,5501 ha.
   
 • Realizacja projektu pn. „Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej” – 0,00 zł, w związku z koniecznością uzyskania notyfikacji złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji zadania przez Komisję Europejską, przy zakładanym wsparciu finansowym z funduszy unijnych w wysokości 85%, realizacja rzeczowa projektu uległa przesunięciu w czasie.

 • Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu – 8 957,38 zł:

  - wykonano przyłącze wodociągowe w pasie drogowym drogi gminnej dojazdowej nr ewid. 1375 przy ul. Czyżewskiej w Ciechanowcu do granicy posesji z rur PE Ø40 o długości 95 mb – 3 018,20 zł,
  - wykonano przyłącze wodociągowe w pasie drogowym drogi gminnej dojazdowej nr ewid. 242 położonej we wsi Wojtkowice-Glinna do granicy posesji z rur PE Ø40 o długości 128 mb – 4 259,93 zł,
  - wykonano 2 przyłącza wodociągowe w pasie drogowym drogi gminnej Nr 108901 – ul. Glinki w Ciechanowcu do granicy nieruchomości z rur PE Ø32 o łącznej długości 11 mb – 1 679,25 zł.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu – 3 437 273,02 zł. Zakończono realizację II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu w ulicach: Wińska, Długa, Szeroka, Wąska, Ogrodowa, Parkowa, Kościelna i Sienkiewicza.

  W ramach wykonanych robót wybudowano:

  - kanalizacja sanitarna w ul. Wińskiej z uliczkami bocznymi: rurociągi PP-B Ø250 – 216 m, rurociągi PP-B Ø200 – 414 m, przyłącza sanitarne z rur PVC Ø160 – 19 szt. o łącznej długości 90 m, rurociągi PE Ø50 – 104 m, przyłącza sanitarne z rur PE Ø40 – 5 szt. o łącznej długości 8 m,
  - kanalizacja sanitarna w ul. Długa: rurociągi PP-B Ø200 – 298 m, przyłącza sanitarne z rur PVC Ø160 – 15 szt. o łącznej długości 37 m,
  - kanalizacja sanitarna w ul. Szerokiej: rurociągi PP-B Ø200 – 453 m, przyłącza sanitarne z rur PVC Ø160 – 21 szt. o łącznej długości 111 m,
  - kanalizacja sanitarna w ul. Wąskiej: rurociągi PP-B Ø200 – 319 m, przyłącza sanitarne z rur PVC Ø160 – 23 szt. o łącznej długości 37 m,
  - kanalizacja sanitarna w ul. Parkowej: rurociągi PE Ø63 – 731 m, rurociągi PE Ø50 – 218 m, przyłącza sanitarne z rur PE Ø40 – 17 szt. o łącznej długości 46 m,
  - kanalizacja sanitarna w ul. Ogrodowej: rurociągi PE Ø50 –  224 m, przyłącza sanitarne z rur PE Ø40 – 11 szt. o łącznej długości 27 m,
  - kanalizacja sanitarna w ul. Kościelnej z uliczkami bocznymi: rurociągi PP-B Ø200 – 361 m, rurociągi z rur PVC Ø160 – 79  m, rurociągi PE Ø63 – 36 m, rurociągi PE Ø50 – 96 m, przyłącza sanitarne z rur PE Ø40 – 4 szt. o łącznej długości 8 m,
  - kanalizację sanitarną w ul. Sienkiewicza z uliczkami bocznymi: rurociągi PP-B Ø250mm – 174 m, rurociągi PP-B Ø200mm – 1 127 m, przyłącza sanitarne z rur PVC Ø160 – 11 szt. o łącznej długości 23 m, przewody tłoczne z rur PE Ø63 – 269 m,
  - studnie kanalizacyjne rewizyjne PRO Ø1000 – 73 szt.,
  - studzienki kanalizacyjne przyłączeniowe PP Ø425 – 85 szt.,
  - studnie rozprężne PRO Ø1000 – 6 szt.,
  - przepompownia ścieków w ul. Kościelnej – 1 kpl.,
  - roboty dodatkowe: docieplenie odcinka kanalizacji sanitarnej z rur PP-B Ø200 o długości 185 m w uliczce bocznej ulicy Sienkiewicza (dz. nr 2452 i 2453/2),
  - roboty towarzyszące: przyłącze sanitarne z rur PVC Ø160 – 1 szt. o długości 7 m w ul. Wińskiej, przyłącze sanitarne z rur PVC Ø160 – 1 szt. o łącznej długości 3 m w ul. Długiej, przyłącza sanitarne z rur PVC Ø160 – 6 szt. o łącznej długości 33,5 m w ul. Szerokiej, przyłącza sanitarne z rur PVC Ø160 – 2 szt. o łącznej długości 8 m w ul. Wąskiej, przyłącza sanitarne z rur PE Ø40 – 3 szt. o łącznej długości 6 m w ul. Parkowej, przyłącza sanitarne z rur PVC Ø160 – 14 szt. o łącznej długości 59 m i przyłącze sanitarne z rur PE Ø40 – 1 szt. o długości 1 m ul. Sienkiewicza z uliczkami bocznymi.

  Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 1 551 273,25 zł.

  Ponadto w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 2012 roku wydatkowano: kwotę 1 889,19 zł na uiszczenie opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej budowanej przy ul. Kościelnej przepompowni ścieków, kwotę 28 000 zł z tytułu sprawowania nadzoru archeologicznego prac dot. budowy kanalizacji sanitarnej (Etap II), kwotę 39 975 zł z tytułu sprawowania nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu (za Etap I i Etap II) oraz kwotę 2 460 zł na zakup tablic informacyjnych związanych z realizacją projektu.

  W lipcu odbył się przetarg na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu oraz zawarta została Umowa o dofinansowanie realizowanego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. W sierpniu zawarta została umowa z Wykonawcą robót na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz nastąpiło przekazanie placu budowy. Roboty budowlane zaplanowane są też w 2013 r.,  a w grudniu 2012 r. zgodnie z harmonogramem budowy został przeprowadzony odbiór wykonach robót etapu I, które objęły: roboty budowlane reaktora, roboty budowlane budynku technicznego, roboty remontowo-rozbiórkowe, roboty drogowe, sieci zewnętrzne wod-kan i kanalizacji deszczowej.

  Wartość odebranych robót budowlanych wyniosła 1 710 000 zł.

  Ponadto w związku z prowadzoną przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w 2012 roku poniesiono koszty w wysokości 103 675,58 zł, w tym: 88 985,58 zł na opracowanie dokumentacji wykonawczej na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Ciechanowcu i 14 690 zł z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami (3 690 zł – koszt nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych, 3  000 zł – koszt nadzoru inwestorskiego w zakresie robót ogólnobudowlanych i 8 000 zł – koszt nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych”.

 • Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007–2012 – 527 383,91 zł.

  Zadanie pod nazwą „Kontynuacja zamykania wydzielonej części składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nowodwory, Gmina Ciechanowiec i dokończenie likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. W 2012 roku zakończone zostały roboty związane z rekultywacją składowiska odpadów w m. Nowodwory, w ramach których wykonane zostały następujące prace:
  - pokrycie skarp i wierzchowiny składowiska odpadów w m. Nowodwory warstwą rekultywacyjną o gr. 0,35 m z ziemi urodzajnej,
  - prace rekultywacyjne terenów po nielegalnych 11 wysypiskach odpadów położonych na obszarze gminy,
  - wykonanie i montaż reperów kontrolnych na wydzielonej części składowiska w m. Nowodwory,
  - wykonanie rowów odwadniających wraz ze zbiornikiem ewaporacyjnym na wydzielonej części składowiska w m. Nowodwory,
  - wykonanie prac geodezyjnych,
  - wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej wraz z bramą wjazdową,
  - wysiew mieszanki traw zadarniających na skarpach i wierzchowinie oraz pielęgnacja powierzchni zadarnionej oraz nasadzenia krzewów na wydzielonej części składowiska w m. Nowodwory.

  Wartość wykonanych i odebranych robót wyniósł łącznie 452 290,79 zł.

  Ponadto wydatkowano: kwotę 9 036,44 zł  z tytułu wynagrodzenia inżyniera kontraktu, kwotę 60 419,68 zł z tytułu robót dodatkowych związanych z rekultywacja składowiska odpadów w m. Nowodwory, wykonanych przez Wykonawcę robót w 2011 roku oraz kwotę 5 637,00 zł za opracowanie broszury informacyjnej i prezentacji multimedialnej w ramach Programu edukacyjno-promocyjnego „ABC Odpadów – co każdy mieszkaniec Gminy Ciechanowiec o śmieciach wiedzieć powinien”.

 • Przebudowa i rozbudowa budynku kina na salę widowiskową w Ciechanowcu – 82 689,36 zł.

  W 2012 roku Gmina Ciechanowiec po raz drugi ubiegała się o pozyskanie środków z Ministerstwa Kultury na dofinansowanie zadania. Niestety złożony wniosek nie uzyskał dofinansowania. Z uwagi na brak przyznanych środków finansowych zewnętrznych wykonane zostały ze środków własnych niezbędne dla trwałości budynku dawnej synagogi prace, w tym:

  - 41 591,39 zł – wydatkowano na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku kina oraz przyłącza (magistrali zewnętrznej) centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z układem cyrkulacji z pomieszczenia kotłowni znajdującej się w budynku kina do budynku byłej synagogi,
  - 41 097,97 zł – wydatkowano na roboty związane z montażem i uruchomieniem kotła olejowego, zasobnika ciepłej wody, zbiornika na olej opałowy oraz osprzętu niezbędnego do właściwego funkcjonowania kotła w pomieszczeniu kotłowni budynku kina.

 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiec Ośrodek Kultury i Sportu  – 354 949,53 zł.

  Projekt realizowany jest przez Gminę Ciechanowiec od 2010 roku. I etap zadania zrealizowany został w 2010 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, z którego uzyskał dofinansowanie w wysokości 454 979 zł.

  W 2011 roku Gmina Ciechanowiec realizowała ze środków własnych dalszy zakres prac pod nazwą „Przebudowa budynku dawnej synagogi na Ciechanowiec Ośrodek Kultury i Sportu - roboty budowlane wewnętrzne, budowa dróg i ukształtowanie terenu”, który obejmował: wykończenie powierzchni ścian i sufitów wraz z malowaniem farbami emulsyjnymi, wykonanie podłóg i okładzin schodów wewnętrznych, wykończenie ścian i podłóg łazienek płytkami ceramicznymi wraz z montażem armatury sanitarnej, wykonanie dojść, ciągów pieszych i jezdnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu za łączną kwotę 309 720,38 zł.

  Ponadto wydatkowano: 31 463,15 zł na opłacenie robót dodatkowych nie objętych przedmiarem robót (dodatkowe utwardzenie terenu płytami kamiennymi), 4 000 zł za pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania, 4 920 zł za wykonanie i montaż dodatkowych części balustrady schodowej celem zabezpieczenia nie osłoniętych odcinków schodów (dot. szybu windy), 4 600 zł za wykonanie i montaż skrzydeł drzwiowych do kabin w toaletach znajdujących się w budynku, 246 zł za wykonanie kosztorysu inwestorskiego na element ogrodzenia terenu przy budynku, stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie dotacji ze środków unijnych.
 • Budowa boisk do piłki nożnej w miejscowościach: Łempice i Radziszewo Stare – 83 204,63 zł.

  Zadanie polegające na budowie dwóch boisk trawiastych do piłki nożnej przy budynkach szkolnych w miejscowościach Łempice i Radziszewo Stare zrealizowane zostało przy dofinansowaniu ze środków unijnych – Małe projekty w ramach Osi 3 działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007–2013.

  Zadanie inwestycyjne objęło:

  1. Budowę boiska do piłki nożnej (płyta boiska wraz z wybiegami bocznymi i końcowymi 24 x 44 m) wraz z wyposażeniem na działce nr 353 we wsi Łempice, w tym:
  - wykonanie nawierzchni boiska z trawy naturalnej na warstwie humusu gr. 20 cm, z dobrze uwidocznionymi liniami i chorągiewkami,
  - wyposażenie boiska w bramki (5 x 2 m) wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120/100, malowanego metodą proszkową; bramki mocowane do podłoża za pomocą talerzyków; siatka na bramkę z polipropylenu PP o wysokiej wytrzymałości i grubości sznurka: 3,5 mm,
  - wykonanie piłko chwytu o wys. 6 m, dł. 22 m; słupki stalowe 80 x 80 mm, siatka syntetyczna gr. 4 mm, rozstaw oczek 10 x 10 mm, rozstaw słupków 2,5 m.

  2. Budowę boiska do piłki nożnej (płyta boiska wraz z autami 24 x 42 m) wraz z wyposażeniem na działce nr 187 we wsi Radziszewo Stare, w tym:
  - wykonanie nawierzchni boiska z trawy naturalnej na warstwie humusu gr. 20 cm, z dobrze uwidocznionymi liniami i chorągiewkami,
  - wyposażenie boiska w bramki (5 x 2 m) wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120/100, malowanego metodą proszkową; bramki mocowane do podłoża za pomocą talerzyków; siatka na bramkę z polipropylenu PP o wysokiej wytrzymałości i grubości sznurka: 3,5 mm,
  - wykonanie piłko chwytu o wys. 6 m, dł. 17,5 m; słupki stalowe 80 x 80 mm, siatka syntetyczna gr. 4 mm, rozstaw oczek 10 x 10 mm, rozstaw słupków 2,5 m.

  Łącznie na realizację zadania wydatkowano 83 204,63 zł, z czego: 46 181,09 zł na budowę boiska we wsi Łempice, w tym 45 031,09 zł – koszt wykonania robót budowlanych i 1 150 zł – koszt nadzoru inwestorskiego i 37 023,54 zł na budowę boiska we wsi Radziszewo Stare, w tym: 35 973,54 zł – koszt wykonania robót budowlanych i 1 050 zł – koszt nadzoru inwestorskiego.

 • Przebudowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego nad zalewem w Ciechanowcu – 92 262,30 zł.

  W 2012 roku Gmina Ciechanowiec ubiegała się o pozyskanie środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój turystyki w dolinie Bugu i Nurca”, które obejmowało: budowę bulwarów nad zalewem rzeki Nurzec w Ciechanowcu wraz z budową kładki dla pieszych, budowę ścieżek rowerowo-narciarskich na terenie miasta i gminy Ciechanowiec, budowę parku linowego w Ciechanowcu, montaż mariny na rzece Bug we wsi Wojtkowice-Glinna, wykonanie altany rekreacyjnej, zakup sprzętu narciarskiego oraz utworzenie stałej wystawy figur silikonowych.

  Na opracowanie niezbędnej dokumentacji konkursowej wydatkowano kwotę 87 342,30 zł, w tym: 59 040 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 20 562 mb ścieżek rowerowo-narciarskich, 17 220 zł na opracowanie zmian do projektu budowlano-wykonawczego na budowę bulwarów nad zalewem rzeki Nurzec, 6 150 zł na opracowanie studium wykonalności projektu niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, 2 460 zł na opracowanie operatu wodnoprawnego niezbędnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz 2 472,30 zł na aktualizację mapy do celów projektowych terenu zalewu na rzece Nurzec w Ciechanowcu, 4 920 zł na opracowanie koncepcji projektu parku linowego na „wyspie” przy ośrodku sportowo-rekreacyjnym nad zalewem w Ciechanowcu.


Dotacje inwestycyjne Gminy Ciechanowiec

 • Dotacja celowa w wysokości 1 416,92 zł dla samorządu województwa podlaskiego na kontynuację programu związanego z informatyzacją gminy – "Wdrażanie elektronicznych potrzeb dla ludności województwa podlaskiego – część II". Wydatek dotyczy zakupu prawa do dysponowania częstotliwością 3600–3800 MHz za 2012 rok. Dotację przekazano wg potrzeb zgłoszonych przez samorząd województwa podlaskiego na realizację przedmiotowego zadania.
   
 • Dotacja celowa w wysokości 5 166 zł dla Powiatu Wysokomazowieckiego na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Drohickiej w Ciechanowcu (odcinek od skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą do skrzyżowania dróg powiatowych Ciechanowiec – Perlejewo i Ciechanowiec – Wojtkowice Stare) wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej w zakresie opracowania projektu budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic posesji na odcinku ulicy Drohickiej objętej przebudową.

 • Dotacja celowa w wysokości 13 703,76 zł dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, przekazana w zakresie środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska do piłki nożnej we wsi Pobikry”. Inwestycja zrealizowana została przy dofinansowaniu ze środków unijnych – Małe projekty w ramach Osi 3 działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.

  Zadanie inwestycyjne objęło budowę boiska do piłki nożnej (płyta boiska wraz z wybiegami bocznymi i końcowymi 32 x 62 m) wraz z wyposażeniem we wsi Pobikry, w tym:
  - wykonanie nawierzchni boiska z trawy naturalnej na warstwie humusu gr. 20 cm, z dobrze uwidocznionymi liniami,
  - wyposażenie boiska w bramki (5 x 2 m) wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120/100, malowanego metodą proszkową; bramki mocowane do podłoża za pomocą talerzyków; siatka na bramkę z polipropylenu PP o wysokiej wytrzymałości i grubości sznurka: 3,5 mm.

  Wartość wykonanych robót budowlanych wyniosła 29 732,93 zł.
 •  

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl