buy medication online
 
XXXIII sesja Rady Miejskiej Drukuj
30.10.2013.

W czasie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej radni wysłuchali "Informacji z analizy oświadczeń majątkowych" oraz przyjęli "Informację o stanie zadań oświatowych gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2012/2013".

Rada Miejska zdecydowała o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec" i podjęła decyzję o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec. Deklaracja została zmieniona w punktach dotyczących właścicieli nieruchomości niezamieszkałych lub częściowo zamieszkałych - teraz składający deklarację decyduje o częstotliwości odbioru odpadów z jego posesji.

Radni zajęli się też ustaleniem stawek opłaty targowej,  poboru i terminów płatności, zmianami w budżecie gminy na 2013 r., zmianami w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 r. oraz uchwalili  „Program Współpracy w 2014 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Na sesji została przedstawiona "Informacja o stanie zadań oświatowych gminy Ciechanowiec w roku szkolnym 2012/2013", z której można się było dowiedzieć m.in., że w ubiegłym roku Gmina Ciechanowiec była organem prowadzącym: przedszkole w Ciechanowcu i punkty przedszkolne w Łempicach i Radziszewie Starym, szkoły podstawowe w Ciechanowcu, Kocach-Schabach, Łempicach i Radziszewie Starym oraz gimnazjum w Ciechanowcu. W placówkach tych pracowało 97 nauczycieli i 37 pracowników administracyjnych. W szkołach uczyło się 685 uczniów, a do przedszkoli  uczęszczało 93 dzieci. Z dowożenia do szkół korzystało 292 uczniów, 260 otrzymało stypendium szkolne a 5 zasiłek szkolny. W ramach dożywiania posiłki otrzymywało 403 uczniów, programem "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" objętych było 126 uczniów, programem "Szklanka mleka" - 375, a programem "Owoce w szkole" - 133.


          
 

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl