buy medication online
 
Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej Drukuj
31.10.2013.


Informacja o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Ciechanowiec.

W związku z wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Ciechanowiec w ulicach:
 • Kościelna, Ogrodowa, Sienkiewicza, Parkowa, Wąska, Szeroka, Wińska, Długa,
 • Kazimierza Uszyńskiego (dawniej część ul. Szkolnej), Mostowa, Przechodnia, Plac Odrodzenia,
  Burmistrz Ciechanowca, zgodnie z obowiązującym prawem przypomina o obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej został zawarty w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228).

  Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, przed oddaniem do użytku sieci kanalizacji sanitarnej.

  Przypominam, że uchylanie się właścicieli nieruchomości od nałożonego ustawą obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie znajduje żadnego prawnego uzasadnienia. W takim przypadku Gmina ma możliwości prawne: wydania decyzji nakazującej wykonanie obowiązku (art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz sankcji grzywny. Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, poz. 1166, poz. 1342 i poz. 1529).

  Jednocześnie wyjaśniam, że zadanie gminy wynikające z ww. ustawy realizowane jest w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. W przypadku nie wykazania, po zakończeniu inwestycji wskaźników rezultatu, polegającego na ilości osób przyłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, przyznane środki mogą podlegać zwrotowi. W związku z tym Gmina Ciechanowiec jest zobligowana do wykazania się ww. wskaźnikiem oraz do szczegółowej kontroli i egzekwowania jego uzyskania.

  Dlatego też należy niezwłocznie wywiązać się z obowiązku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W sytuacji nie wywiązania się z powyższego, wydawane będą decyzje nakazujące podłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej.

  W związku z powyższym apeluję o niezwłoczne przystąpienie do wykonania obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W sprawach formalno-prawnych związanych z podłączeniem się do sieci należy zgłaszać się do siedziby PRK FARE w Ciechanowcu, ul. Podlaska 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00–15.00.

 •                                                                        

  Burmistrz Ciechanowca
  Mirosław Reczko
  /-/

   
  levitra bitcoin buy

  Biuletyn Informacji Publicznej

  Cyfrowy Urząd

  System Informacji Przestrzennej

  Informacja Turystyczna 

  Projekty unijne

  Projekty unijne

  COKiS


  Wydarzenia kulturalne
  wszystkie »»     

  ciechanowiec.plciechanowiec.pl