buy medication online
 
XXXII sesja Rady Miejskiej Drukuj
10.09.2013.

W czasie obrad XXXII sesji Rady Miejskiej radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2013 roku i podjęli uchwały dotyczące finansów gminy w tym roku i w latach następnych.

Radni zgodzili się na udzielenie Powiatowi Wysokomazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej do kwoty 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Biura Zamiejscowego Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, Wydziału Komunikacji i Dróg w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu oraz na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania „Centrum IV Rozbioru Polski”. Gmina Ciechanowiec będzie ubiegać się o współfinansowanie tego zadania w ramach programu ”Konserwacja i Rewitalizacja Dziedzictwa Kulturowego” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Zadanie realizowane będzie w latach 2014-2016, a szacunkowa wysokość zadania to 5 500 000 zł, w tym wysokość wkładu własnego na realizację zadania stanowi minimum 15% kosztów kwalifikowanych i wynosi 825 000 zł. Własne środki finansowe zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Ciechanowiec w latach 2014-2016, pod warunkiem uzyskania dofinansowania. W ramach projektu planuje się m.in. dokończenie robót przy przebudowie budynku dawnej synagogi (wykonanie elewacji budynku oraz zakup i montaż dźwigu osobowego wewnątrz obiektu) oraz realizację zadania związanego z przebudową i rozbudową budynku kina na salę widowiskową.

Inną ważną uchwałą podjętą na sesji jest zmiana "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec" - w § 10 po ust. 1 dodano ust. 1a, w którym jest mowa, że: Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady komunalne, o których mowa w § 3 pkt. 6 powstające na nieruchomościach niezamieszkałych, których właścicielami są osoby prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające nie więcej niż jedną osobę, powinny być odbierane z terenów tych nieruchomości, co najmniej raz w miesiącu – zarówno w przypadku terenów miejskich, jak i wiejskich.


          
 

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl