buy medication online
Razem dla Polski Wschodniej Drukuj
23.07.2013.

Logotypy

Projekt „Razem dla Polski Wschodniej" realizowały gminy z województwa podlaskiego i lubelskiego: Gmina Ciechanowiec (koordynator projektu) i partnerzy projektu: Gmina wiejska Brańsk, Gmina miejska Brańsk, Gmina Jastków (woj. lubelskie), Gmina Klukowo, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Nowe Piekuty, Gmina Rudka, Gmina Wysokie Mazowieckie.

Przedmiotem projektu było stworzenie wspólnej polityki rozwoju regionalnego dla 5 województw Polski Wschodniej. Technicznie projekt był realizowany na terenie 2 województw – podlaskiego i lubelskiego, co wynikało z przyjętego kształtu partnerstwa. Działania nastawione były na tworzenie stałych regionalnych powiązań między podmiotami, które są odpowiedzialne za politykę rozwoju regionalnego (administracja publiczna, środowisko akademickie, biznesowe, NGO).

Grupą docelową byli wszyscy mieszkańcy obszaru Polski Wschodniej, gdyż wszyscy potencjalnie mogą skorzystać z produktów projektu. Bezpośrednimi beneficjentami pomocy byli mieszkańcy gmin, w których  odbywała się realizacja projektu, administracja publiczna obszaru partnerstwa, lokalni przedsiębiorcy i przedstawiciele ośrodków akademickich zainteresowanych udziałem w projekcie.

Projekt był realizowany od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. w 8 etapach trwających po 3 miesiące. W tym czasie odbyły się: konferencja otwierająca, 4 festyny promujące projekt i połączone z wystawami produktów regionalnych, 9 spotkań grup badawczych na temat rozwoju Polski Wschodniej i konferencja podsumowująca.Opracowano 5 analiz modeli społeczno-gospodarczych dla 5 województw Polski Wschodniej, opracowano Strategię dla Polski Wschodniej i stworzono stronę internetową www.rdpw.ciechanowiec.pl.

Dokumenty, które zostały przygotowane w trakcie realizacji projektu mają charakter analityczny i strategiczny. Poprzez wypełnianie celów strategicznych PO RPW dokumenty te przyczyniają się do realizacji celu operacyjnego, dotyczącego przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego. Przygotowane dokumenty są źródłem wiedzy o regionie, analizą tendencji w nim występujących oraz źródłem informacji na temat dalszych kierunków rozwoju obszaru pod kątem integracji wszystkich 5 województw.

Koszt projektu wyniósł 572.165 zł, z czego 514.948,50 to kwota stanowiąca dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Pozostała część stanowi wkład własny 9 gmin partnerskich.

Wartością dodaną projektu jest powstanie partnerstwa 9 gmin, które zwiększyly swoje doświadczenie organizacyjne w obszarze pozyskiwania funduszy i zarządzania projektem. Wypełniona została istotna luka w obszarze marketingu regionalnego – w regionie Polski Wschodniej nie prowadzono dotąd regularnej kampanii promocyjnej.   

 

 RdPW

 

  


 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl