buy medication online
Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej Drukuj

Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej

Projekt "Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca

Projekt poprzez szereg zaplanowanych działań ma na celu zbudowanie stałej współpracy pomiędzy regionami Polski Wschodniej. Zawiązanie partnerstwa pomiędzy sześcioma samorządami dwóch województw oraz wypracowanie wspólnych kierunków rozwoju zawartych w strategii, a także szereg działań promocyjnych i informacyjnych ma za zadanie stymulować rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Podjęcie współpracy miedzy samorządami oraz późniejsze zaangażowanie sfery naukowej i gospodarczej w projekcie doprowadzi do budowy stałej platformy kooperacji pomiędzy różnymi środowiskami i regionami Polski Wschodniej.

Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014, w partnerstwie. Partnerstwo obejmuje sześć jednostek samorządów gminnych.
1. Lider Projektu
- Gmina Drohiczyn leżąca w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim.
2. Partnerzy Projektu:
- Gmina Konstantynów - województwo lubelskie, powiat bialski
- Gmina Perlejewo - województwo podlaskie, powiat siemiatycki
- Gmina Siemiatycze - województwo podlaskie, powiat siemiatycki
- Gmina Ciechanowiec – województwo podlaskie, powiat wysokomazowiecki
- Gmina Janów Podlaski - województwo lubelskie, powiat bialski

Cele szczegółowe:
1. Nawiązanie współpracy między administracją samorządową, środowiskiem naukowym, biznesowym i organizacjami NGO zorientowanych na rozwój regionów z szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 w dolinie Bugu.
2. Wypracowanie wspólnych długookresowych  kierunków rozwoju i współpracy ze szczególnym uwzględnieniem potencjału endogenicznego doliny Bugu do końca roku 2012.
3. Zmiana postrzegania Polski Wschodniej jako obszaru peryferyjnego poprzez promocję potencjału przyrodniczego, gospodarczego, turystycznego oraz kulturowego.

Wskaźniki potwierdzające  osiągnięcie celów projektu

Wskaźniki produktu
:
- liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych (szt.) - 3,
- liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów (szt.) - 8,
- liczba ekspertów uczestniczących w tworzeniu dokumentu strategicznego (osoby) - 14,
- liczba przedstawicieli przedsiębiorstw uczestniczących w tworzeniu dokumentu strategicznego (osoby) - 20,
- liczba jarmarków promujących projekt oraz potencjał gospodarczy, turystyczny i kulturowy Polski Wschodniej (szt.) - 6,
- liczba programów telewizyjnych dotyczących potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej (szt.) - 6,
- liczba emisji spotów reklamowych dotyczących potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej (szt.) - 260,
- liczba albumów dotyczących potencjału gospodarczego, turystycznego i kulturowego Polski Wschodniej (szt.) - 6 000,
- liczba stron internetowych o tematyce związanej z wdrażaniem polityki spójności na obszarze Polski Wschodniej (szt.) - 1,
- liczba bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC). - 0

Wskaźniki rezultatu:
- liczba zawiązanych partnerstw współpracy na rzecz rozwoju (szt.) - 1,
- liczba wypracowanych wspólnych strategii (szt.) - 1.

Ankiety dotyczące dokumentu pn. "Strategia rozwoju potencjału gospodarczo-społecznego Polski Wschodniej opartego o zasoby szczególnie cenne przyrodniczo, na bazie obszaru Natura 2000 w Dolinie Bugu":

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl