buy medication online
Opłaty za gospodarowanie odpadami i częstotliwość ich wywozu Drukuj

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone co miesiąc, do dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy, na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu na rachunek:

Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu
nr  03 8749 0006 0000 0084 2000 0130
 
Na podstawie Uchwały Nr 33/VI/19 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 14 lutego 2019 r., wysokość miesięcznej opłaty dla mieszkańców Gminy Ciechanowiec jest uzależniona od sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie bądź nieselektywnie) i wynosi odpowiednio:

- 10,00 zł/osobę – gdy odpady gromadzone będą selektywnie,
- 20.00 zł/osobę – gdy odpady gromadzone będą nieselektywnie.

Przedsiębiorcy, podmioty prowadzące działalność, instytucje itp., mają obowiązek wnoszenia co miesiąc na rzecz Gminy opłaty, wyliczonej jako iloczyn stawki za pojemnik i ilości odbioru pojemników w danym miesiącu. Stawki za pojemniki wynoszą odpowiednio:

 
Odpady gromadzone
selektywnie
Odpady gromadzone
nieselektywnie
 Pojemnik 0,12 m³
 10,00 zł
20,00 zł
 Pojemnik 0,24 m³
20,00 zł
40,00 zł
 Pojemnik 1,10 m³
80,00 zł
140,00 zł
 Pojemnik KP-7 7 m³
500,00 zł
1000,00 zł

W przypadku nieruchomości wykorzystywanych przez część roku opłata ryczałtowa wynosi:

- 63,00 zł/rok – gdy odpady gromadzone będą selektywnie,
- 126,00 zł/rok – gdy odpady gromadzone będą nieselektywnie.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości:
- pojemniki na odpady o pojemności: 0,12 m³ (1-2 osoby), 0,24 m³, 1,10 m³,
- pojemniki KP-7 o pojemności 7 m³;
- worki polietylenowe LDPE o pojemności 0,12 m³ do selektywnej zbiórki odpadów.

Obowiązują następujące kolory worków na selektywne frakcje odpadów:
- żółty do gromadzenia opakowań z metali i tworzyw sztucznych,
- zielony do gromadzenia opakowań szklanych,
- niebieski do gromadzenia papieru i tektury,
- brązowy do gromadzenia odpadów zielonych i ulegających biodegradacji,
- szary do gromadzenia popiołu i żużlu.

Częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych:
- z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,
- z terenów miejskich z budynków wielolokalowych – raz na tydzień,
- z terenów wiejskich – raz na miesiąc.

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych selektywnie zebranych:
- z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej – raz na miesiąc,
- z terenów miejskich z budynków wielolokalowych – raz na tydzień,
- z terenów wiejskich – raz na miesiąc.

Częstotliwość wywozu bioodpadów:
- z terenów miejskich w zabudowie jednorodzinnej – raz na miesiąc, a w okresie od 1 IV do 31 X - raz na dwa tygodnie,
- z terenów miejskich z budynków wielolokalowych – raz na tydzień, a w okresie od 1 XI do 31 III - raz na miesiąc,
- z terenów wiejskich – raz na miesiąc.

Częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych - raz w roku.

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych - właściciel nieruchomości ustala termin indywidualnie w zależności od potrzeb.

Odbiór odpadów niebezpiecznych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte opony) - dwa razy w roku.

Właściciel nieruchomości  może w miarę potrzeb dostarczyć odpady niebezpieczne, budowlane i rozbiórkowe, zielone, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do:

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
na dawnym składowisku odpadów w Nowodworach, nr ewid. dz. 495/1

PSZOK przyjmuje odpady przez co najmniej 4 godziny (do momentu odbioru od wszystkich oczekujących) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy:
poniedziałek:  od godziny 8.00
piątek:     od godziny 8.00
sobota:      od godziny 9.00

 
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl