buy medication online
 
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Drukuj
26.06.2013.


W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od dnia 1 lipca 2013 r. zmieniają się zasady odbierania odpadów oraz system pobierania opłat.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny być wnoszone co miesiąc, do dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy, na konto Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, przelewem bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej, na rachunek:

Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec,
nr 67 8749 0006 0000 1241 2000 0030

Wysokość miesięcznej opłaty dla mieszkańców Gminy Ciechanowiec jest uzależniona od sposobu gromadzenia odpadów (selektywnie bądź nieselektywnie) i wynosi odpowiednio:

- 4,97 zł/osobę – gdy odpady gromadzone będą selektywnie,
- 9,93 zł/osobę – gdy odpady gromadzone będą nieselektywnie.

Przedsiębiorcy, podmioty prowadzące działalność, instytucje itp., mają obowiązek wnoszenia co miesiąc na rzecz Gminy opłaty, wyliczonej jako iloczyn stawki za pojemnik i ilości odbioru pojemników w danym miesiącu. Stawki za pojemniki wynoszą odpowiednio:

 

Odpady gromadzone
selektywnie

Odpady gromadzone
nieselektywnie

 Pojemnik 0,12 m³

 8,70 zł

17,40 zł

 Pojemnik 0,24 m³

17,40 zł

38,40 zł

 Pojemnik 1,10 m³

79,75 zł

159,50 zł

 Pojemnik KP-7 7 m³

507,50 zł

1015,00 zł


Częstotliwość wywozu zmieszanych odpadów komunalnych:
- z terenów miejskich – 1 na tydzień,
- z terenów wiejskich – 1 na miesiąc.

Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych selektywnie zebranych:
- z terenów miejskich – 1 na tydzień w zabudowie wielorodzinnej i 1 na miesiąc z pozostałych nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami,
- z terenów wiejskich – 1 na miesiąc (bez względu na rodzaj zabudowy).

Od podmiotu, który z dniem 1 lipca 2013 r. zacznie odbierać odpady komunalne z terenu Gminy Ciechanowiec, właściciele nieruchomości otrzymają, w ramach wnoszonej opłaty (nie dotyczy zabudowy wielorodzinnej):
- worek przezroczysty (bezbarwny) na odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowaniowe ulegające biodegradacji – do 19 szt./rok/nieruchomość (dla nieruchomości nie wyposażonych w urządzenie do kompostowania),
- worek zielony na opakowania szklane – do 4 szt./rok/nieruchomość,
- worek niebieski na papier i tekturę – do 2 szt./rok/nieruchomość,
- worek żółty na opakowania z tworzyw sztucznych – do 12 szt./rok/ nieruchomość.

W przypadku pozostałych selektywnych frakcji odpadów oraz zwiększonego zapotrzebowania na worki, właściciele nieruchomości są obowiązani zapewnić sobie worki we własnym zakresie lub przedsiębiorca dostarczy je odpłatnie.

Wprowadza się następujące kolory worków na selektywne frakcje odpadów, które dostarcza podmiot odbierający odpady komunalne:
- przezroczysty (bezbarwny) do gromadzenia odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji, w tym opakowaniowych ulegających biodegradacji o pojemności 0,12 m³ i grubości co najmniej 60 mikronów wykonany np. z tworzywa LDPE; częstotliwość wywozu przez odbiorcę odpadów – 19 razy w roku (w miesiącach: kwiecień – październik 2 razy w miesiącu i 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie),
- zielony do gromadzenia opakowań szklanych o pojemności 0,12 m³ i grubości co najmniej 60 mikronów wykonany np. z tworzywa LDPE,
- niebieski do gromadzenia papieru i tektury o pojemności 0,12 m³ i grubości co najmniej 60 mikronów wykonany np. z tworzywa LDPE,
- czarny do gromadzenia opakowań wielomateriałowych o pojemności 0,12 m³ i grubości co najmniej 60 mikronów wykonany np. z tworzywa LDPE;
- żółty do gromadzenia opakowań z tworzyw sztucznych o pojemności 0,12 m³ i grubości co najmniej 60 mikronów wykonany np. z tworzywa LDPE,
- czerwony do gromadzenia odpadów z metali o pojemności 0,12 m³ i grubości co najmniej 60 mikronów wykonany np. z tworzywa LDPE.

Liczba pojemników na selektywną zbiórkę odpadów dla 4 nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (o łącznej liczbie mieszkańców ok. 654 osób) wynosi nie więcej niż 6 pojemników o pojemności 1,1 m³/nieruchomość, a dla 10 nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej (o łącznej liczbie mieszkańców 136 osób) wynosi nie więcej niż 6 pojemników o pojemności 0,24 m³/nieruchomość lub równoważną do pojemności pojemników ilość worków.

W przypadku, gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.

Więcej na temat gospodarowania odpadami można się dowiedzieć z wydanej przez Urząd Miejski w Ciechanowcu broszury informacyjnej pt.: "ABC Odpadów - co każdy mieszkaniec Gminy Ciechanowiec o śmieciach wiedzieć powinien", którą bezpłatnie otrzyma każde gospodarstwo domowe w gminie.

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl