buy medication online
 
XXXI sesja Rady Miejskiej Drukuj
19.06.2013.

W czasie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2012 rok oraz jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2012 rok.

Podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ciechanowiec a Gminą Perlejewo, na podstawie której sześć gospodarstw z miejscowości Wojtkowice-Glinna kolonia będzie korzystało z urządzeń wodociągowych stanowiących własność Gminy Perlejewo. Jednocześnie, zatwierdzając zmiany w budżecie gminy na 2013 rok, przeznaczono 2000 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej przyłączy wodociągowych na tym terenie.

Radni ustalili na 2000 metrów odległość od zabudowań mieszkalnych, jaka będzie uwzględniana w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec” dla elektrowni wiatrowych, z wyłączeniem małych elektrowni wiatrowych lokalizowanych na potrzeby gospodarstw domowych.


          
 

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl