buy medication online
 
XXX sesja Rady Miejskiej Drukuj
23.04.2013.

Na XXX sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia Gminy Ciechanowiec ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjęli sprawozdania z realizacji w roku 2012 Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2012 roku wraz z oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Ciechanowiec.

Podsumowania roku 2012 w Gminie Ciechanowiec w zakresie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej dokonali uczestniczący w sesji przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem i Powiatowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem nadkomisarz Grzegorz Mierzejewski przedstawił "Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Ciechanowiec w 2012 roku". Najczęstsze zagrożenia na terenie gminy wiązały się w 2012 r. z przestępstwami i wykroczeniami drogowymi, szczególnie popełnianymi w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu oraz przestępstwami kryminalnymi - rozbojami, kradzieżami z włamaniem i kradzieżami mienia: narzędzi rolniczych, elektronarzędzi, pieniędzy i biżuterii.

W 2012 r. było 57 kolizji drogowych i 5 wypadków, w których rannych zostało 5 osób. Zatrzymanych zostało 45 nietrzeźwych kierowców, ponadto najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych było: niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (4), zwierzęta na drodze (8), niedostosowanie prędkości do warunków jazdy (14), nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu (8), nieprawidłowe manewry: wymijanie, omijanie, wyprzedzanie, cofanie, skręcanie (18).

Przestępstw kryminalnych było 21 - 7 kradzieży, 7 kradzieży z włamaniem, 3 rozboje i 4 uszkodzenia mienia, a także 1033 wykroczenia - przeciwko obyczajności publicznej 19, przeciwko mieniu 6, przeciwko porządkowi publicznemu 146, przeciwko bezpieczeństwu na drogach 810, kradzieży 8 i 44 inne wykroczenia. Funkcjonariusze Policji przeprowadzili też 655 interwencji - 114 domowych, 22 w miejscach publicznych i 519 innych.

Podsumowując nadkomisarz Grzegorz Mierzejewski powiedział, że na terenie gminy Ciechanowiec przestępstwa zdarzały się sporadycznie i miały charakter jednostkowy, jednakże należy nadal podejmować działania mające na celu skuteczne zapobieganie kradzieży, gdyż ciągle istniejący w społeczeństwie wiejskim nawyk pozostawiania maszyn i urządzeń bez odpowiedniego nadzoru czy też zabezpieczenia sprzyja kradzieżom. Wnioskiem z podsumowania jest też konieczność zwiększonej liczby patroli w celu eliminowania nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego oraz ograniczenia wypadków i kolizji drogowych.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem brygadier Tomasz Sieńczuk przedstawił "Informację o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Ciechanowiec". Podstawowym zabezpieczeniem na terenie powiatu wysokomazowieckiego jest przede wszystkim Komenda Powiatowa PSP oraz 73 jednostki OSP, w tym działające na terenie gminy Ciechanowiec 2 jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego - OSP Ciechanowiec i OSP Pobikry, 7 jednostek typu "S" (posiadające samochód pożarniczy) i 3 jednostki typu "M" (posiadające motopompę pożarniczą).

W 2012 r. na terenie gminy Ciechanowiec powstało 88 zdarzeń - 65 miejscowych zagrożeń, 2 średnie pożary i 21 małych. Wysokość strat to 352,9 tys. zł a wartość uratowanego mienia to 1577 tys. zł.
OSP Ciechanowiec interweniowała 81 razy, Pobikry 8, Kozarze 6, Bujenka 6, Tworkowice 1, Wojtkowice Stare 1 i Radziszewo-Króle 1. Straż pożarna w 2012 r. przeprowadziła kontrole sprawdzające w 7 obiektach użyteczności publicznej, 1 kontrolę sprawdzającą, 1 doraźną i 3 odbiory obiektów, stwierdzając 13 uchybień i wydając 5 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości oraz zajmując 2 pozytywne i 2 negatywne stanowiska w sprawie pozwolenia na użytkowanie.

Brygadier Tomasz Sieńczuk przedstawił też podsumowanie wyposażenia i wyszkolenia jednostek OSP KSRG Ciechanowiec i Pobikry. Obie jednostki potrzebują jeszcze uzupełnienia środków ochrony indywidualnej wraz z uzbrojeniem osobistym do 12 kompletów oraz zwiększenia ilości strażaków przeszkolonych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, współpracy z LPR (Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym), z zakresu ratownictwa technicznego, kierowców konserwatorów sprzętu OSP oraz dowódców, naczelników i szeregowych.

Sołtys Marcin Kamiński w imieniu mieszkańców Ciechanowczyka zgłosił zastrzeżenia do planowanej w okolicy wsi budowy elektrowni wiatrowej, skarżąc się na brak wcześniejszej informacji o możliwości stania się „stroną” w postępowaniu, a co za tym idzie na brak możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do raportu środowiskowego dotyczącego planowanej inwestycji.
 

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl