buy medication online
 
XXV sesja Rady Miejskiej Drukuj
22.12.2012.

Odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej. Tradycyjnie na ostatniej sesji roku radni wysłuchali informacji z wykonania zadań inwestycyjnych w 2012 roku oraz obradowali nad budżetem na następny rok.

Przewidywany budżet na 2013 rok jest tzw. budżetem nadwyżkowym: dochody budżetu mają wynieść 26 765,850 zł (dochody bieżące 21 168,550 zł, majątkowe 5 597,300 zł), a wydatki 25 590,850 zł (bieżące 19 382,850 zł, majątkowe 6 208 000 zł). Jak powiedział Burmistrz Ciechanowca Mirosław Reczko omawiając plany budżetowe, nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1 175 000 zł zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia, które na koniec 2013 roku ma zostać zmniejszone do 10 576 500,00 zł.  Wśród inwestycji planowanych na rok następny znalazło się dokończenie modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, dokończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków, kontynuacja remontu budynku dawnej synagogi z przeznaczeniem na Dom Kultury (budowa ogrodzenia), przebudowa i remont ulic Glinki, Wiatracznej i Pińczowskiej, opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych (w Przybyszynie oraz ulic w Ciechanowcu: Ogrodowej, Szerokiej, Wąskiej, Długiej i Wińskiej, a jeśli pozwolą na to finanse także innych dróg gminnych) oraz opracowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku mieszkalnego (socjalnego). Gmina będzie także realizowała inwestycyjne projekty:  "Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej", "Poprawa efektywności energetycznej Gminy Ciechanowiec - zakup i montaż instalacji wykorzystujących energię słoneczną", "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności…".

Oprócz tego radni podjęli uchwałę dotyczącą ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Ciechanowiec, uchwalony został Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanowiec na lata 2012-2022. Po raz kolejny została podjęta próba uchwalenia dwóch z dziesięciu tzw. "uchwał śmieciowych", których wcześniejsze wersje były kwestionowane przez nadzór. Pozostałych osiem uchwał już zatwierdzono i nie wymagają poprawek. Określono także górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych, jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej na 2013 rok dla Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu, zatwierdzono plan pracy rady na 2013 rok oraz dokonano ostatnich zmian w budżecie gminy na rok 2012.

Po sesji radni, burmistrz, sołtysi oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia podzielili się opłatkiem.  

 

XXV sesja Rady Miejskiej

fot. Z. Poniatowski MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl