buy medication online
 
XXIV sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
30.11.2012.

Na XXIV sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni uchwalili „Program Współpracy w 2013 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec" oraz obniżyli średnią cenę skupu żyta, która stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Ciechanowiec w 2013 roku, z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 50 zł za 1 dt. Nie pojęto uchwał w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych, gdyż nie uległy one zmianie.

Radni ponownie podjęli uchwały w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi; wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, w których dokonano zmian poprzez dopisanie formuły, że wchodzą w życie "z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku". Wycofano spod obrad uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności, aż do wyjaśnienia wszelkich zastrzeżeń zgłaszanych przez RIO.  

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl