buy medication online
 
XXIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
30.10.2012.

Na XXIII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec”, podziału gminy Ciechanowiec na okręgi wyborcze oraz organizacji wspólnej obsługi administracji, finansowej i organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec, ale przede wszystkim radni rozpatrywali pakiet uchwał związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Radni podjęli uchwały w sprawach: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanowiec; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne; wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności; terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Ciechanowiec; górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych; rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi; wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Najważniejsze postanowienia to nałożenie na właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ciechanowiec zobowiązania do uiszczania na rzecz gminy bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin wnoszenia opłat został ustalony do dnia 15. miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wyliczana przez właściciela nieruchomości, na podstawie składanej do Burmistrza Ciechanowca  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z dniem 1 lipca 2013 roku Gmina Ciechanowiec będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, co nakłada na właścicieli tych nieruchomości obowiązek złożenia do Burmistrza Ciechanowca deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Taką samą deklaracją mają obowiązek złożyć właściciele nieruchomości zamieszkałych, właściciele nieruchomości, na których odpady komunalne powstają sezonowo, a także właściciele nieruchomości częściowo i czasowo zamieszkałych. Pierwszą deklarację właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do dnia 28 lutego 2013 roku. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji, które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, albo w wypadku zmian na nieruchomości, na której w dniu wejścia w życie uchwały nie zamieszkują mieszkańcy i nie powstają odpady komunalne, są obowiązani złożyć deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Właściciele nieruchomości mają obowiązek dołączenia do pierwszej deklaracji kserokopii umowy zawartej z gminną jednostką organizacyjną albo przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej na odbieranie odpadów komunalnych,  a w przypadku właściciela nieruchomości, który wchodzi w skład rodziny wielodzietnej, kserokopii skróconego odpisu aktu urodzenia dzieci, lub inny dokument potwierdzający wiek dzieci.

Rada dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za jednego mieszkańca w wysokości 9,93 zł miesięcznie dla osób niesegregujących odpadów. W przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, opłata ulega obniżeniu o 50% i wynosi 4,97 zł za mieszkańca.

Rodziny wielodzielne (czyli oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dzieci czy opiekun prawny na stałe przebywający z dziećmi oraz co najmniej troje dzieci) będą ponosić opłatę wyliczaną jako iloczyn stawki opłaty oraz liczby osób pełnoletnich tej rodziny, zamieszkujących daną nieruchomość. To znaczy, że dzieci małoletnie w rodzinach wielodzietnych zwolnione będą z opłaty.  

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl