buy medication online
 
Obrady XX sesji Rady Miejskiej Drukuj
27.06.2012.
W czasie obrad XX sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ciechanowiec za 2011 rok oraz jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Ciechanowca absolutorium za 2011 rok.

W związku z uzyskaniem dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, na projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu", należy zabezpieczyć  środki finansowe na realizację tej inwestycji w 2013 roku . W związku z powyższym Rada Miejska upoważniła Burmistrza Ciechanowca do zaciągnięcia zobowiązań na realizację tego zadania w 2013 roku.

Zostały uchwalone: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ciechanowiec oraz Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017, która powstała w ramach realizacji projektu „Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Radni nie podjęli natomiast uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Przedsiębiorstwo Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu.  

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl