buy medication online
 
XVIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
24.04.2012.
 
XVIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu 

XVIII sesja Rady Miejskiej poświęcona była przede wszystkim przyjęciu sprawozdań: z realizacji "Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011", z działalności Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2011 rok oraz z działalności i realizacji zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu w 2011 roku.

Przyjęto także "Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Ciechanowiec", podjęto uchwałę zatwierdzającą zmiany w budżecie gminy na 2012 r. oraz uchwałę w sprawie Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Ciechanowca”.

Radni nie podjęli natomiast uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Projekt uchwały przewiduje taryfy w wysokości: za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w kwocie 1,94 zł za 1m3, za zbiorowe odprowadzanie ścieków w kwocie 4,94 zł za 1m3 oraz stawkę opłaty stałej miesięcznej od wodomierza lub podłączenia w przypadku odbiorców ryczałtowych w wysokości 1,00 zł miesięcznie, powiększone o obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.

Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków regulują: Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r., nr 123, poz. 858) oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf, warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. nr 127, poz. 886), które przewidują, że to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje wyboru rodzaju i struktury taryfy oraz alokacji kosztów na taryfowe grupy odbiorców usług. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne składa wniosek do burmistrza, który sprawdza tylko, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty. Ani burmistrz, ani rada miejska nie mają możliwości ich zmiany. Jeśli nie ma uchwały rady miejskiej, taryfy zweryfikowane przez burmistrza wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku, czyli zgodnie z wnioskiem nowe taryfy będą obowiązywały w gminie Ciechanowiec od 1 czerwca 2012 r.

Obecna na sesji przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Łapiak omówiła dalszą działalność powiatowych instytucji działających w Ciechanowcu: szpitala, poradni rehabilitacyjnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz plany związane z drogami powiatowymi w gminie Ciechanowiec.  

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl