buy medication online
 
Kosior, parsk, sierzp... promocja słownika prof. Ireny Maryniakowej Drukuj
01.05.2012.

Kosior, parsk, sierzp... czyli „Słownik dawnej mowy mieszkańców Ciechanowca i okolicznych wsi na Podlasiu”  

 fot. Z. Poniatowski MPI

Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu wraz z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów, zorganizował autorskie spotkanie, powiązane z promocją książki „Słownik dawnej mowy mieszkańców Ciechanowca i okolicznych wsi na Podlasiu” prof. Ireny Maryniakowej. W spotkaniach autorce „Słownika…” towarzyszyła dyrektor ŁTN im. Wagów Elżbieta Żegalska.

Wydany w 2011 roku przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów „Słownik dawnej mowy mieszkańców Ciechanowca i okolicznych wsi na Podlasiu” zawiera zebrane przez autorkę wyrazy charakterystyczne dla tego regionu, wyjaśnia ich znaczenie, podaje warianty i formy gramatyczne. Prof. Irena Maryniakowa we wstępie do „Słownika…” napisała: Zapisy, które stanowią podstawę opracowanego słownika pochodzą z ostatniej ćwierci XX i początku XXI wieku. (…) Materiał zapisywałam osobiście. Jestem ciechanowiecczanką z urodzenia, związaną z tym terenem rodzinnie i z wyboru – przywiązania. W pewnym momencie zaobserwowałam szybko zachodzące zmiany w języku, zaczęłam zapisywać wszystko, co odbiegało od polszczyzny literackiej, zapisywałam słuchając dzieci, ich rodziców i dziadków – ludzi w różnym wieku.

Jako pierwsi historii zbierania materiału leksykograficznego i powstania "Słownika..." wysłuchali uczniowie i nauczyciele Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu. W czasie zaimprowizowanego konkursu ci, którzy potrafili odpowiedzieć, co to jest parsk czy jak nazywało się narzędzie do wygarniania węgli z pieca chlebowego, mieli okazję zdobycia książki z autografem prof. Maryniakowej.

Drugie, popołudniowe spotkanie w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego zgromadziło osoby pamiętające jeszcze wiele nieznanych już młodszemu pokoleniu określeń ze słownika. Autorka zachęcała do zapamiętywania i zapisywania dawnego i gwarowego słownictwa używanego w Ciechanowcu i okolicach, gdyż wraz z upowszechnieniem szkolnictwa i rozwojem radia i telewizji, bardzo szybko ono zanika na rzecz języka ogólnopolskiego. Jednym z przykładów, jakie podała prof. Maryniakowa, jest brak w słowniku określeń poszczególnych części maglownicy. Nie można odnaleźć w tej chwili osób, które byłyby w stanie podać te nazwy, z którymi autorka wcześniej się nie zetknęła.

Na zakończenie spotkania autorskiego wszyscy obecni otrzymali bezpłatne egzemplarze książki wraz z wpisem i autografem prof. Maryniakowej.

Prof. Irena Maryniakowa zachęca osoby, które zapoznały się już ze słownikiem, do zgłaszania swoich uwag, które chętnie przyjmie z myślą o wydaniu kolejnego, wzbogaconego o nowe wyrażenia słownika dawnej mowy ciechanowieckiej. Informacje i uwagi można także przekazać za pośrednictwem Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, adres e-mail:  redakcja@ciechanowiec.pl.

Irena Cecylia Maryniakowa – urodzona w Ciechanowcu, jest profesorem zwyczajnym, pracuje w Instytucie Slawistyki PAN w Warszawie. Współautorka Wielkiego słownika języka rosyjskiego (współautorstwo z A. Mirowiczem, I. Dulewiczową, I. Grek-Pabisową, t. I-II, s. 1452, osiem wydań, pierwsze: Warszawa-Moskwa 1970). Efekt badań dialektologicznych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego stanowi część leksykalną Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny (t. V-X) i tom słowotwórczy (t. IV) , jak również dwa tomy tekstów gwarowych polszczyzny z kresów północno-wschodnich (Polskie teksty gwarowe z obszaru dawnych Kresów północno-wschodnich, współautorstwo z I. Grek-Pabisową, A. Zielińską, Warszawa 1996; Współczesne gwary polskie na dawnych kresach północno-wschodnich, współautorstwo z I. Grek-Pabisową, Warszawa 1999). Rezultatem zainteresowań rosyjską gwarą staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce są dwie książki (Imiesłowy w rosyjskiej gwarze starowierców mieszkających w Polsce, Wrocław 1976; Funkcje składniowe bezokolicznika w gwarze pskowskiej i w gwarze Rosjan-starowierców mieszkających w Polsce. (Studium porównawcze), Wrocław 1982) oraz słownik (współautorstwo z I. Grek-Pabisową, Słownik gwary starowierców mieszkających w Polsce, Wrocław 1980), a także kilkanaście artykułów.

          Więcej zdjęć...

Kosior, parsk, sierzp... czyli „Słownik dawnej mowy mieszkańców Ciechanowca i okolicznych wsi na Podlasiu”

fot. Z. Poniatowski MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl