buy medication online
 
Sięgnij po dotacje na małe projekty Drukuj
24.03.2012.

Logo LGD Krainy Bobra

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na małe projekty.

Wysokość dofinansowania wynosi do 25 tys. złotych, a wartość projektu powinna być nie mniejsza niż 4,5 tys. zł. oraz nie większa niż 100 tys. zł. Przypominamy, że jeden wnioskodawca w trakcie trwania Programu może otrzymać łączną pomoc 100 tys. zł.

Zakres wsparcia w ramach małych projektów przedstawia się następująco:
 podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju;
 –rozwijanie aktywności społeczności lokalnej;
 –rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju;
 –promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000;
 –zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego;
 –inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług;
 –wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.

Więcej informacji na temat małych projektów oraz formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” www.krainabobra.eu 

Termin składania wniosków: od 2 kwietnia 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r.

Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz trzy oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku).

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do biura. Pracownik biura LGD potwierdza przyjęcie wniosku na kopii papierowej wniosku.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem, e-mailem będą odrzucone z przyczyn formalnych i nie będą rozpatrywane. Wnioski złożone po terminie również nie będą rozpatrywane.


Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Mickiewicza 1A pokój nr 3,
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00.
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl