buy medication online
 
"Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec" Drukuj
22.02.2012.

Oficjalne oddanie do użytku nowego odcinka drogi gminnej nr 108930B - ulicy Szkolnej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej ostatecznie zakończyło inwestycję "Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec" dofinansowaną w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015, czyli tzw. "schetynówek".

Nowy odcinek ma długość 614,5 m. Po przebudowie infrastruktury technicznej, czyli wykonaniu kanalizacji deszczowej z separatorem koalescencyjnym i przepustem, na podbudowie z betonu asfaltowego grubości 7 cm i kruszywa łamanego grubości 20 cm, wykonano nawierzchnię bitumiczną o grubości 11cm (5+6 cm), chodniki z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i piaskowej grubości 5 cm, zjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm i podsypce cementowo-piaskowej. W ramach inwestycji przebudowano też linie elektroenergetyczne i przyłącza energetyczne, wybudowano oświetlenie drogowe oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

Jednocześnie z pracami finansowanymi ze "schetynówek" prowadzone były prace w ramach zadania własnego gminy "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu", zgłoszonego do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Osi Priorytetowej V. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. W części zadania dotyczącej ul. Szkolnej wykonano rurociągi kanalizacji sanitarnej, przyłącza sanitarne, studnie kanalizacyjne, studnię rozprężną i przepompownię ścieków.

Oba projekty dotyczyły także innych dróg w Ciechanowcu. W ramach inwestycji "Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec" zmodernizowano też ul. Kościuszki (od pl. ks. K. Kluka do ul. Mickiewicza) oraz ulice Mostową, Przechodnią, Stadion i pl. Odrodzenia. Łączna długość tych zmodernizowanych odcinków dróg to 1 340,5 mb. Natomiast zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ciechanowcu" jest nadal realizowane - zakończony został etap I, w ramach którego wybudowano kanalizację sanitarną w ulicach: Mostowej, Przechodniej, Szkolnej i Plac Odrodzenia i sieć wodociągową w ulicy Przechodniej, ale trwają prace II etapu, w którym wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna w ulicach: Kościelna, Sienkiewicza, Ogrodowa, Parkowa, Wińska, Długa, Szeroka i Wąska.


Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec

Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec

Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec

Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec

Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec

Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec

fot. Z. Poniatowski MPI

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl