buy medication online
 
XVI sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
21.02.2012.
 
XVI sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu 

Dominującym tematem obrad XVI sesji Rady Miejskiej była gospodarka odpadami komunalnymi. Przy okazji głosowania nad uchwałą w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu, która przeznaczana jest na dopłaty do kosztów zbierania, magazynowania i wywozu śmieci, rozmawiano o nowej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku.

Nowe uregulowania prawne przewidują przejęcie przez gminę organizacji i kontroli całego procesu związanego z odbieraniem nieczystości od mieszkańców. Dotychczas było tak, że mieszkańcy bloków rozliczali się za wywóz odpadów ze spółdzielnią albo administratorem budynku, właściciele domów jednorodzinnych podpisywali indywidualną umowę z firmą odbierającą śmieci, ale ponieważ za każdy kolejny kontener płacili dodatkowo, to część śmieci była wywożona  na nielegalne wysypiska albo do lasu. Teraz gmina będzie musiała zapewnić odbiór wszystkich odpadów, według stałej ustalonej przez radę miejską stawki, którą będą płacili wszyscy. Na wprowadzenie zmian gminy mają półtora roku, ale decyzje dotyczące sposobu naliczania opłat, wysokości stawki czy wzoru deklaracji dla mieszkańców, muszą zostać uchwalone przez radę już do końca tego roku. Ustawodawca przewidział kilka sposobów ustalania wysokości opłat: stawka może być ustalona od ilości zużytej wody, powierzchni mieszkalnej, liczby mieszkańców lub od gospodarstwa domowego. Rada określając wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, weźmie pod uwagę m.in. ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych i koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Każdy z mieszkańców będzie mógł wpłynąć na obniżenie kosztów gospodarowania odpadami, wprowadzając w swoim gospodarstwie domowym selekcję odpadów.

Innym ważnym tematem było podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ciechanowiec", która jest konieczna do podjęcia prac nad planem zagospodarowania przestrzennego. Wszyscy, którzy planują w nadchodzących latach jakiekolwiek inwestycje, powinni sprawdzić w dotychczasowym "Studium..." status interesującego ich terenu i zgłosić wniosek, jeśli konieczne są zmiany.

Radni podjęli także uchwały w sprawach wyrażenia opinii w przedmiocie ustalenia granic miasta Ciechanowiec poprzez wyłączenie z granic miasta miejscowości Ciechanowczyk, część miasta Ciechanowiec oraz w sprawie zmiany określenia rodzaju miejscowości Ciechanowczyk z części miasta Ciechanowiec na wieś Ciechanowczyk; udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu; zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz przegłosowali "Stanowisko dotyczące koncesji dla Fundacji Lux Veritatis".
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl