buy medication online
 
Rządowy program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Drukuj
14.02.2012.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowcu realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem Programu jest wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewniania posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.
 
Ponadto program zakłada długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

Działania realizowane w ramach Programu mają w szczególności:
- zapewnić pomoc w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, szczególnie osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym 
- zmierzać do rozwoju i wykorzystania bazy żywieniowej w gminach, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków.

Formy pomocy
Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania może odbywać się w formie:
- zakupu posiłków, ze szczególnym uwzględnieniem gorącego posiłku,
- świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności (zasiłku celowego),
- świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub  dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Oznacza to, że z nieodpłatnej pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 526,50 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 715,50 zł.  

Wszelkie informacje odnośnie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz możliwości skorzystania z pomocy można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu ul. Mickiewicza 1 oraz pod numerem tel. (86) 277 12 57
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl