buy medication online
 
XIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
01.12.2011.

Po otwarciu obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu, przyjęciu przez radnych porządku dziennego oraz protokołu z poprzedniej sesji, zaproszony na sesję Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem mł. inspektor Andrzej Popko omówił działania podjęte przez Policję w związku z serią włamań do budynków mieszkalnych na terenie gminy Ciechanowiec i innych gmin Powiatu Wysokomazowieckiego oraz powiatów ościennych.

W sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami Burmistrz Ciechanowca poinformował, że:
- trwają prace na tzw. "miejskiej schetynówce" - na ukończeniu są prace na pl. Odrodzenia, ul. Przechodniej i ul. Mostowej, rozpoczyna się układanie warstwy z masy bitumicznej na ul. Szkolnej;
- kończą się prace remontowe na drodze dojazdowej do OSP w Kozarzach;
- trwają prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Radziszewie-Sobiechowie;
- dobiega końca remont w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowcu;
- zakończono prace ziemne przy budynku byłej synagogi, wykonano przyłącza c.o. i wodociągowe, trwa układanie kostki wokół budynku;
- zostały zakończone prace nad budżetem gminy na 2012 rok i w ustawowym terminie projekt przekazano do RIO i do biura Rady Miejskiej;
- zostały złożone wnioski na wykonanie dwóch „schetynówek” w roku 2012: na 60 złożonych wniosek składany wspólnie z Gminą Perlejewo znalazł się na 17, a składany samodzielnie przez Gminę Ciechanowiec na 30 miejscu, ale dofinansowanie otrzyma tylko 10 pierwszych wniosków, więc projekty nie będą realizowane;
- trwa rekultywacja wysypiska śmieci na Dominikowie;
- rozstrzygnięto przetarg na likwidację ostatnich dzikich wysypisk w naszej gminie;
- rozstrzygnięto przetarg na dostawę samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu;
- otwarto świetlice wiejskie w Skórcu i Radziszewie-Sieńczuch;
- OSP w Ciechanowcu otrzymała z demobilu Straży Granicznej wóz typu Land Rover do holowania łodzi zakupionej w ubiegłym roku;
- opiniowaliśmy mapę do nowego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
- projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej i w tej chwili trwają, opłacane przez Urząd Marszałkowski, prace nad dopasowaniem do niego projektu Budowy Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej, w którym uczestniczy Gmina Ciechanowiec - wpłynie to prawdopodobnie na sposób (zamiast sieci radiowej będzie światłowodowa) oraz termin realizacji projektu (opóźnienie o rok końca prac).

Radni po podjęciu uchwał w sprawach:
- zmian w budżecie gminy na 2011 r.;
- obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Ciechanowiec;
- określenia stawek podatku od nieruchomości;
- określenia stawek podatku od środków transportowych;
- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;
- zatwierdzenia do realizacji projektu ,,Skuteczne NGO Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi" złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji;
- uchwalenia „Programu Współpracy w 2012 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”; wysłuchali informacji o stanie realizacji zadań oświatowych oraz informacji z wykonania zadań inwestycyjnych.

Do dnia 25 listopada 2011 wykonano zadania pn.:
- Przebudowa ulicy Plac Jana Pawła II w Ciechanowcu wraz z parkingiem oraz zagospodarowaniem parku;
- Zagospodarowanie „źródełka” we wsi Radziszewo Sieńczuch;
- Modernizacja ulicy Staropolskiej w Ciechanowcu;
- Przebudowa drogi gminnej Winna-Poświętna – Winna Stara;
- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg gminnych oraz remont i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych:  Ciechanowiec – Tymianki, Ciechanowiec – Malec, Trzaski i Kobusy, Kozarze, Wojtkowice-Glinna – Kobyla, przebudowę przepustu w miejscowości Skórzec, a także przebudowę ulic:  Szkolnej od Wojska Polskiego do ul. Kościelnej, Pińczowskiej, Kościuszki, Kozarskiej, Staropolskiej, Polnej, Wierzbowej, Glinki i Wiatracznej;
 - Zakup nowego samochodu strażackiego wraz z osprzętem dla OSP w Ciechanowcu;
- Zakup placu zabaw do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Kozarzach oraz doposażenie placów zabaw w Łempicach i Radziszewie Starym (zadanie własne szkół);
- Budowa ogrodzenia posesji Gimnazjum w Ciechanowcu (zadanie własne Gimnazjum);
- Dokończenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Ciechanowcu - wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Armii Krajowej do granicy posesji do zakładu „DECO-TARAS”, wykonano wcinkę do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogowym ul. Kościuszki w kierunku pasa drogowego drogi gminnej dojazdowej (uliczka boczna od ul. Kościuszki), wykonano przyłącze wodociągowe do granicy posesji do obiektu hotelowo-gastronomicznego Państwa Dybowskich przy ul. Kuczyńskiej;
 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowcu;
- Przebudowa i modernizacja budynku kina w Ciechanowcu – opracowanie dokumentacji;
- Przebudowa i rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Kozarze, Radziszewo-Sieńczuch i Czaje-Wólka;
- Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej i biblioteki w miejscowości Pobikry;
- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z budową zbiornika na ścieki socjalne w miejscowości Skórzec;
- Przebudowa części budynku byłej szkoły podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z infrastrukturą w miejscowości Wojtkowice Stare;
- Zakup sprzętu AGD (lada chłodnicza) do świetlicy wiejskiej we wsi Bujenka;
- Budowa boiska sportowego ORLIK przy COKiS w Ciechanowcu – wykonanie murków oporowych;
- Przebudowa Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego nad zalewem w Ciechanowcu – wykonanie posadzek z płytek ceramicznych, wymiana stolarki okienno-drzwiowej, wykonanie pomieszczenia sanitarnego (toalety i natryski), wykonanie remontu instalacji elektrycznej wewnętrznej i zewnętrznej wraz z montażem skrzynek przyłączeniowych zewnętrznych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

W trakcie realizacji są zadania pn.:
- Dokończenie budowy sieci wodociągowej w gminie Ciechanowiec, w ramach którego wykonano przyłącze wodociągowe do gospodarstw rolnych położonych we wsi Ciechanowczyk Kolonia o długości 1790 m.;
- Integracja dróg gminnych z wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec (przebudowa ulic w Ciechanowcu: Mostowa, Plac Odrodzenia, Przechodnia, Stadion, Kościuszki i Szkolna);
- Przebudowa drogi dojazdowej do OSP we wsi Kozarze;
- Rekultywacja składowiska oraz likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Ciechanowiec w latach 2007–2012;
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej Synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu;
- Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu;
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup gruntów niezbędnych do realizacji robót inwestycyjnych (realizacja zadania uzależniona jest od zakończenia postępowania wywłaszczeniowego prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem).

Zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa komunikacji dróg gminnych z drogami powiatowymi i wojewódzkimi w Gminie Ciechanowiec (przebudowa ulic w Ciechanowcu: Mogilna, Ralkowa i Polna), nie będzie realizowane w 2011 roku.

 
XIII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl