buy medication online
 
XI sesja Rady Miejskiej VI kadencji Drukuj
05.10.2011.

W czasie XI sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 3 października, radni wysłuchali informacji dotyczącej analizy oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej za rok 2010, dokonanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ciechanowcu oraz analizy oświadczeń majątkowych Burmistrza Ciechanowca i Przewodniczącego Rady Miejskiej minionej i obecnej kadencji, dokonanej przez Wojewodę Podlaskiego.

W dalszej części obrad radni podjęli uchwały w sprawach: zmian w budżecie gminy na rok 2011, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanowiec na lata 2011-2022, zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – cz. II, Administracja samorządowa”, wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Gminie Perlejewo na realizację inwestycji drogowej, wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2012-2015 oraz wysłuchali sprawozdania Burmistrza z prac pomiędzy sesjami, w którym udzielił informacji o tym, że:
- zakończyły się prace na „schetynówce” realizowanej razem z Gminą Klukowo. Otwarcie drogi z Ciechanowca przez Żebry Wielkie do Kuczyna odbyło się 20 września;
- kończą się prace na „schetynówce” realizowanej z Gminą Grodzisk na odcinku Czaje-Wólka – Sypnie, gdzie od tygodnia jest położona nawierzchnia bitumiczna, dopracowywane są jeszcze rowy i pobocza;
- trwają prace na "miejskiej schetynówce", dobiega końca układanie chodników na ul. Przechodniej i ul. Mostowej. W tym tygodniu ma być robiona nawierzchnia z kostki na obydwu tych ulicach. Kończą się prace kanalizacyjne na ul. Szkolnej, gdy zostaną zakończone, będzie można położyć nawierzchnię;
- zakończono remont świetlic wiejskich w Radziszewie-Sieńczuch, Kozarzach i Czajach;
- zakończono remont budynku na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ciechanowcu;
- oczyszczono rów melioracyjny od mostku na ul. Kościelnej do ul. Ogrodowej;
- do Lokalnej Grupy Działania w Wysokiem Mazowieckiem złożono wnioski o dofinansowanie na trzy boiska trawiaste przy szkołach w Łempicach, Radziszewie Starym i przy świetlicy w Pobikrach oraz wniosek na publikację drugiego wydania „Historii Ciechanowca do roku 1989”. Każdy z wniosków opiewa na kwotę dofinansowania 25 tys. zł. Wkład własny gminy do wniosku o publikację monografii wyniesie ok. 7-8 tys. zł. W przypadku boisk wkład własny będzie zależał od przetargu; 
- odbyło się spotkanie z architekt Alicją Mieszkowską, po którym podjęto prace w celu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojtkowic i Tworkowic oraz przygotowania Studium i Planu dla całego Ciechanowca;
- zakończono prace drogowe i ziemne przy źródełku w Radziszewie-Sieńczuch;
- Gmina pozytywnie zaopiniowała projekt przeprowadzenia badań geologicznych pod kątem występowania ropy naftowej i gazu. Z projektem wystąpiła firma Eco Energy 2010 Sp.zo.o z Gdańska, chcąca przebadać wąski pas od Mielnika do Małkini metodą sejsmiczną. Gmina Ciechanowiec będzie podlegała tym badaniom na dużym obszarze. Wyłączone z badań będą tylko tereny położone nad samym Bugiem tj. okolice Wojtkowic, ze względu na przepisy i pas chroniony oraz okolice miejscowości Koce i Łempice. Nigdy wcześniej badań tego typu na terenie Gminy Ciechanowiec nie było. Badania przeprowadzone w latach 70-tych, na podstawie których powstał atlas geologiczny kraju, opierały się na rozsianych w terenie odwiertach. Najbliższy odwiert był w okolicach Zambrowa i Wrotnowa. Według tego atlasu Gmina Ciechanowiec leży na pograniczu niecki mazowieckiej, która jest pełna różnych kopalin;
- odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu „Razem dla Polski Wschodniej”, na którym prof. Bogusław Plawgo z Uniwersytetu w Białymstoku przedstawił, opracowaną w ramach tego projektu, Strategię Rozwoju Polski Wschodniej;
- w tym tygodniu zostanie podpisana umowa na dalszy ciąg remontu budynku byłej synagogi w Ciechanowcu, w którym będzie miał siedzibę Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu;
- w Punkcie Informacji Turystycznej oraz w Urzędzie Miejskim dostępne są przewodniki turystyczne po Gminie Ciechanowiec i regionie północno-wschodnim w wersjach wielojęzycznych, wydane w zakresie realizowanego projektu „Rozwój przedsiębiorczości w ramach sieci Opowieści z Narwi”, w którym uczestniczy Gmina Ciechanowiec. 
 


 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl