buy medication online
 
VII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
17.05.2011.
 
VII sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu 

fot. Z. Poniatowski MPI


W trakcie obrad VII sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni przyjęli porządek dzienny sesji, protokół z poprzedniej sesji oraz wysłuchali sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, w którym poinformował że:

— Zakończył się remont placu Jana Pawła II, zostały jeszcze do dobudowania  słupy oświetleniowe, które pojawią się tam ma początku czerwca.
— Zakończył się remont drogi w miejscowości Winna Stara.
— Podpisana została umowa z Wojewodą Podlaskim na realizację inwestycji pod nazwą „Poprawa dostępu dróg gminnych w gminie Grodzisk i gminie Ciechanowiec do sieci dróg powiatowych i wojewódzkich”, w ramach której Gmina Ciechanowiec wspólnie z Gminą Grodzisk wyremontuje drogę Czaje-Wólka – Czaje-Bagno – Sypnie.
— W tym tygodniu podpisane zostaną umowy z Wojewodą na realizację tzw. „Schetynówek” w powiecie wysokomazowieckim, w ramach których Gmina Ciechanowiec realizuje już dwie inwestycje drogowe. Pierwsza inwestycja realizowana jest wspólnie z Gminą Klukowo, w ramach której na terenie gminy Ciechanowiec przebudowane zostanie  200 mb drogi gminnej nr 108063B na odcinku Ciechanowiec – Żebry Wielkie – Kuczyn. Natomiast drugą inwestycję Gmina Ciechanowiec realizuje samodzielnie. W jej ramach przebudowane lub wyremontowane zostaną ulice: Szkolna (od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej), Kościuszki (od. pl. ks. K. Kluka do ul. Mickiewicza) oraz ulice Mostowa, Przechodnia, pl. Odrodzenia i ul. Stadion.
— Trwają prace w świetlicach wiejskich w miejscowościach Kozarze, Radziszewo-Sieńczuch i Czaje-Wólka.
— Przeszedł wniosek złożony do Programu Rozwoju Bibliotek, który będzie realizowany wspólnie z gminą Klukowo, Perlejewo i Rudka.
— Przyznane zostały już Gminie Ciechanowiec środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadania z zakresu usuwania azbestu na rok 2011.
— Odbyło się spotkanie z projektantami dotyczące przebudowy oczyszczalni ścieków. Projekt zostanie przygotowany do początku września bieżącego roku i planowane jest złożenie jeszcze w tym roku wniosku o dofinansowanie tej inwestycji.
— Zlecone zostało wykonanie bieżących remontów dróg gruntowych w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.
— Zakończony został remont mogiły zbiorowej żołnierzy AK znajdującej się na cmentarzu przy ul. Sienkiewicza, trwa natomiast remont ogrodzenia przy pomniku żołnierzy poległych w 1939  r. przy ul. Kuczyńskiej.
— W tym tygodniu uruchomiony zostanie przetarg na wykonanie kanalizacji w Ciechanowcu w ulicach Mostowej, Przechodniej, pl. Odrodzenia, Szkolnej oraz w ulicach na  „Polkach".
— Wspólnie z Gminą Drohiczyn i kilkoma innymi gminami nadbużańskimi złożony został wniosek o dofinansowanie projektu „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem rozwoju Polski Wschodniej” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
— Odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Czesławem Waszkiewiczem – przewodniczącym Rady Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w sprawie nadania imienia dyrektora  Kazimierza Uszyńskiego jednej z ulic w Ciechanowcu. W tej chwili są dwie propozycje. Pierwsza to nazwanie imieniem Kazimierza Uszyńskiego odcinka na ul. Szkolnej od Wojska Polskiego (od miejsca, w którym mieszkał) do skrzyżowania z ulicami Sienkiewicza, Kościelną i Wińską, lub też nazwanie jego imieniem alejki znajdującej się naprzeciw wjazdu do Muzeum Rolnictwa. Druga poruszana podczas spotkania sprawa związana jest z obchodami 50 lecia Muzeum, które mija w przyszłym roku. Prof. Waszkiewicz zwrócił się do Gminy Ciechanowiec o możliwość dofinansowania wydania monografii Muzeum Rolnictwa.
— W kwietniu odbyły się drugie w tym roku otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Ciechanowiec w sferze kultury oraz w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku. Łącznie złożonych zostało 6 ofert przy czym 2 nie spełniały kryteriów formalnych i nie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej. Przyznane środki na realizację pozostałych 4 ofert wyczerpały tegoroczny limit środków finansowych na realizację zadań w  sferze kultury i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
— Wpłynęła już oczekiwana od początku roku dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zakończony już  pierwszy etap przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dawnej synagogi na Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu. Dzięki temu Gmina będzie mogła spłacić już zaciągnięty na ten cel kredyt pomostowy.

Dyrektor Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu zapoznała radnych z działalnością Punktu Informacji Turystycznej w Ciechanowcu. Przewodnicząca Rady poinformowała zebranych, że burmistrz Ciechanowca przedłożył Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010”.

W kolejnym punkcie obrad rozpatrzono projekty i jednogłośnie podjęto uchwały w sprawach:
— przystąpienia Gminy Ciechanowiec do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Działania I.4 „Promocja i Współpraca” komponent współpraca, obszar tworzenie polityki rozwoju regionalnego pt. „Obszary o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, czynnikiem Rozwoju Polski Wschodniej”,
— zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.,
— zmian w budżecie gminy na 2011 r.,
— udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodzisk,
— przeprowadzenia konsultacji  społecznych z mieszkańcami Gminy  Ciechanowiec,
— przeprowadzenia konsultacji społecznych  z mieszkańcami sołectwa Ciechanowczyk.

Na zakończenie sesji radni wystąpili z dwoma wnioskami. Pierwszy odnosił się do pisma Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem, które wpłynęło do biura Rady. Radni zawnioskowali o pozostawienie dofinansowanie Policji na dotychczasowych zasadach bez zobowiązań dziesięcioletnich. Drugi wniosek dotyczył upoważnienia i zobowiązania burmistrza Ciechanowca do podjęcia wszelkich działań w celu wyjaśnienia sprawy drogi gminnej w Radziszewie-Królach.
 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl