buy medication online
 
Rekrutacja na rok szkolny 2011/2012 Drukuj
12.05.2011.

 Rekrutacja 2011/2012  

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu

ul. Szkolna 8, 18-230 Ciechanowiec
tel./fax 86 27 71 134

www.zsoiz-ciechanowiec.pl
zsoiz-ciechanowiec@wp.pl

Nowe gimnazjum

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych  w Ciechanowcu

Nauka w Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych w Ciechanowcu trwa 6 lat. Z przedmiotów ogólnokształcących realizuje program 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum ogólnokształcącego. Uczniowie mają do wyboru dwie specjalizacje - reklama wizualna lub grafika komputerowa. Kończąc naukę otrzymuje się tytuł plastyka oraz zdaje egzamin maturalny uprawniający do podjęcia studiów na wyższych uczelniach.

Uczniowie uczęszczający do OSSP mogą liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, oraz program nauczania, dostosowany do kształcenia osób plastycznie uzdolnionych. Program poza dwoma specjalizacjami i dodatkowymi godzinami przeznaczonymi na zajęcia artystyczne przewiduje wycieczki programowe oraz obowiązkowe plenery malarskie, graficzne i fotograficzne. Dodatkowo uczniowie mają dostęp do wysokiej jakości sprzętu i oprogramowania.

Do klasy pierwszej przyjmuje się absolwentów 6-letniej szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli 14 roku życia, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi i manualnymi, wrażliwością artystyczną oraz zainteresowaniami artystyczno-zawodowymi. Kwalifikacja kandydatów do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych odbywa się na podstawie egzaminu wstępnego. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły powinni w terminie do dnia 2 czerwca 2011  roku złożyć w sekretariacie szkoły:

1. Podanie/ankieta kandydata dostępne na stronie www.zsoiz-ciechanowiec.pl
2. Dwie fotografie
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie plastyk
4. Zaświadczenie o wyniku sprawdzianu w klasie szóstej
5. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
6. Zaświadczenie potwierdzające udział w konkursach artystycznych (nieobowiązkowo)

Rekrutacja odbędzie się na podstawie:
• liczby punktów uzyskanych za wynik sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej
• liczby punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego, języka obcego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
• liczby punktów uzyskanych na egzaminie wstępnym (z rysunku, malarstwa, kompozycji przestrzennej)
• liczby punktów uzyskanych za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem
• osiągnięcia ucznia (udział w konkursach, olimpiadach, praca w wolontariacie)

Egzamin wstępny 30.05-03.06 2011r. podczas pleneru w Zakopanem. Koszt pobytu (dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa szkoła).


Oferta Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

   Najlepsze Liceum w powiecie wysokomazowieckim wg rankingu "Rzeczpospolitej" i miesięcznika "Perspektywy" 2011

W tegorocznym rankingu liceów Ogólnokształcących "Rzeczpospolitej" i miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy” nasza szkoła zajęła 17 miejsce w województwie podlaskim. Jest to najlepszy wynik wśród szkół średnich z terenu powiatu wysokomazowieckiego.  Ponadto nasze liceum, jako jedyną szkołę z powiatu, uwzględniono wśród dwustu szkół olimpijskich w Polsce

Ministerstwo Edukacji Narodowej i „Super Express” w 2001 roku ogłosiło akcję  - „Szkoła Odkrywców Talentów”. Taką szkołą jako jedyną dotychczas z powiatu wysokomazowieckiego i wśród 24 z woj. podlaskiego jest ZSOiZ w Ciechanowcu!

Siedziba Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych znajduje się w Ciechanowcu przy ulicy Szkolnej 8. W budynku znajduje się 16 dobrze wyposażonych klasopracowni, w tym: w pełni wyposażona pracownia gastronomiczna, trzy 16-stanowiskowe pracownie komputerowe, skomputeryzowana biblioteka, centrum multimedialne z dostępem do Internetu, pełnowymiarowa sala gimnastyczna, gabinet pedagoga szkolnego i całe zaplecze administracji szkolnej.
Szkoła zatrudnia aktualnie 56 wykwalifikowanych nauczycieli, których efektywna praca, zapał i zaangażowanie sprawiają, że od wielu lat możemy pochwalić się wyróżniającymi wynikami egzaminów zewnętrznych nie tylko na skalę powiatu, ale także województwa. Poza tym, ZSOiZ w Ciechanowcu jest placówką edukacyjną, która kształci najwięcej uczniów spośród szkól ponadgimnazjalnych powiatu wysokomazowieckiego. W trosce o zapewnienie młodzieży bezpieczeństwa, na terenie szkoły i internatu działa system monitoringu. Realizowane są także różnego rodzaju programy profilaktyczne i antyuzależnieniowe. Staramy się, aby w naszej szkole panowała przyjazna, oparta na zaufaniu i zrozumieniu atmosfera.

Kandydaci do podjęcia nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych mają do wyboru:

Liceum Ogólnokształcące:

• Profil ogólny z rozszerzonym nauczaniem j. polskiego, j. angielskiego i matematyki - 28 miejsc
• Profil ogólny o kierunku wojskowo-sportowym z rozszerzonym nauczaniem matematyki, języka angielskiego i przysposobienia obronnego (innowacja pedagogiczna ze zwiększoną liczbą godzin nauczania przysposobienia obronnego i wychowania fizycznego) – 28 miejsc

Kandydaci do klasy wojskowo-sportowej, muszą zaliczyć egzamin sprawnościowy, złożyć pisemną deklarację rodziców oraz przedstawić zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia

Badania lekarskie z medycyny sportowej 08.06.2011r.

Egzamin sprawnościowy 08.06.2011r.

• Profil ogólny o kierunku medycznym z rozszerzonym nauczaniem biologii, chemii i języka angielskiego – 14 miejsc
• Profil ogólny o kierunku politechnicznym z rozszerzonym nauczaniem matematyki, fizyki i astronomii i języka angielskiego – 14 miejsc

Do punktacji kandydaci wybierają trzy przedmioty spośród:  historia, geografia, biologia, fizyka i astronomia,  matematyka, chemia, język obcy obowiązkowy w gimnazjum

Technikum, w którym okres nauki trwa 4 lata:

• Kucharz14 miejsc
• Technik usług fryzjerskich14 miejsc

Do punktacji kandydaci wybierają trzy przedmioty spośród: historia, geografia,  biologia, fizyka i astronomia,   matematyka,   chemia,   język obcy obowiązkowy w gimnazjum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

• Zawody dwuletnie: kucharz małej gastronomii14 miejsc, sprzedawca14 miejsc,
• Oddział wielozawodowy: fryzjer10 miejsc, inne18 - miejsc

Zawody dwuletnie:  posadzkarz, lakiernik,   malarz- tapeciarz,  fotograf,   kowal,   blacharz,  kominiarz.

Zawody trzyletnie:  fryzjer,   rzeźnik-wędliniarz,   piekarz,    stolarz,   mechanik pojazdów samochodowych,  elektromechanik pojazdów samochodowych,   monter instalacji urządzeń sanitarnych,  blacharz samochodowy,  elektryk,   murarz,    rolnik,  dekarz,    krawiec,   mech. operator pojazdów i maszyn rolniczych,  ślusarz,  tapicer,   monter izolacji budowlanych,   elektromechanik,  zegarmistrz,  cukiernik,   cieśla.

 

 Eugeniusz Święcki

 

 Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

 

 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl