buy medication online
 
VI sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu Drukuj
31.03.2011.

W trakcie obrad VI sesji Rady Miejskiej w Ciechanowcu radni przyjęli porządek dzienny sesji, protokół z poprzedniej sesji oraz wysłuchali sprawozdania Burmistrza Ciechanowca z prac pomiędzy sesjami, w którym poinformowani zostali, że:

— rozpoczął się II etap remontu pl. Jana Pawła II, który został poszerzony o modernizację odcinka ul. Kozarskiej - między ul. Młyńską a wyjazdem na tamę;
— rozpoczyna się remont drogi do miejscowości Winna Stara;
— rozstrzygnięto przetargi na 3 schetynówki: realizowaną z Klukowem drogę z Ciechanowca do Żeber, realizowaną z Grodziskiem drogę Czaje-Wólka przez Czaje-Bagno w stronę Sypni oraz nasz samodzielny projekt na remont 6 ulic w Ciechanowcu, w tym ulicy: Szkolnej (na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościelnej), Kościuszki, Mostowej, Plac Odrodzenia, Przechodniej i Stadion;
— został rozstrzygnięty przetarg na remont trzech świetlic wiejskich w miejscowościach Kozarze, Radziszewo-Sieńczuch i Czaje-Wólka;
— odbyły się spotkania wyborcze w sołectwach i osiedlach - wybrano 1/3 nowych sołtysów, odbyły się też spotkania sprawozdawczo-wyborcze w 9 jednostkach OSP i spotkanie w Antoninie dotyczące drogi na kolonie;
— rozpoczyna się montowanie latarni w Nowodworach;
— wydaliśmy 7 tematycznych ulotek turystycznych, w tym w wersji angielsko-niemieckiej, promujące gminę Ciechanowiec, które zostały już zaprezentowane na Międzynarodowych Targach Turystyki w Katowicach i będą jeszcze prezentowane na innych targach i imprezach, także poza Polską;
— składamy wniosek do Programu Rozwoju Bibliotek, którego nie udało się złożyć w poprzedniej edycji konkursu, ponieważ były problemy z utworzeniem filii biblioteki w Pobikrach, więc nie mogliśmy skorzystać z Programu Rozwoju Bibliotek. Teraz razem z gminą Klukowo, Perlejewo i Rudka wspólnie przygotowujemy wniosek. Mamy już dwie filie Bibliotek w miejscowościach Winna-Poświętna i Pobikry – ostatnio rozstrzygnięto konkurs na stanowisko bibliotekarza;
— codziennie w Urzędzie Miejskim działa punkt pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty;
— w Gimnazjum w Ciechanowcu odbyła się konferencja na temat mediacji w szkole, w której uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele szkół z okolicznych powiatów także z województwa mazowieckiego, wicekurator i rodzice uczniów z Ciechanowca;
— przygotowaliśmy wniosek o dofinansowanie II etapu modernizacji synagogi, ale Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołało konkursy i będziemy szukać dofinansowania z innych źródeł.

Burmistrz Ciechanowca poprosił sołtysów z miejscowości Antonin, Czaje-Wólka, Kozarze, Radziszewo-Sieńczuch, Radziszewo-Sobiechowo, Skórzec i Zadobrze o spotkanie w związku z wyjaśnieniem problemów związanych z rowami melioracyjnymi.

Po sprawozdaniu z prac między sesjami wystąpiła, zaproszona na sesję, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem Maria Modrzejewska, która mówiła o problemach z aktywizacją zawodową bezrobotnych i wyjaśniła powody, dla których pracownik PUP nie przyjeżdża już do Ciechanowca, by zbierać podpisy na deklaracji gotowości do podjęcia pracy.

W kolejnym punkcie obrad przewodnicząca Rady Miejskiej przekazała informację z analizy oświadczeń majątkowych radnych, złożonych na początku kadencji. Następnie wszyscy sołtysi otrzymali materiały wspomagające prace sołtysów.

W następnym punkcie obrad rozpatrzono projekty i podjęto uchwały w sprawach:
— odwołania ławników Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie;
— trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
— przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ciechanowiec na lata 2011-2020;
— wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
— przystąpienia do zmiany granic miasta Ciechanowiec oraz do zmiany określenia rodzaju miejscowości Ciechanowczyk;
— zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
— zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanowiec;
— zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu faktycznej nadwyżki środków obrotowych za rok 2010  samorządowego zakładu budżetowego – Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE w Ciechanowcu;
— udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego;
— zmian w budżecie gminy na 2011 r.

Na zakończenie sesji Komisja Oświaty wystąpiła z wnioskiem o ustalenie własności gruntów, za które nie są płacone podatki od nieruchomości.

 
VI sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

VI sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

VI sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu

fot. Z. Poniatowski MPI


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl