buy medication online
 
Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest Drukuj
16.03.2011.

Urząd Miejski w Ciechanowcu  jest w trakcie przygotowywania wniosku o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne – część III: Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, na zadania z zakresu usuwania azbestu na rok 2011.

W związku z powyższym informujemy, że sporządzana jest lista osób planujących w 2011 roku usunięcie wyrobów azbestowych z obszaru swoich nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Ciechanowiec.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest ujęte w „Planie ochrony przed szkodliwością azbestu i programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Ciechanowiec na lata 2007-2032”, z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wysokość dotacji ze środków WFOŚiGW w Białymstoku może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi nie są koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Zainteresowane osoby, które posiadają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest, i które chciałyby usunąć je w sposób legalny, korzystając z dotacji na ten cel, mogą w terminie do 29 marca 2011 r. składać wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1.

Ponadto informujemy, że co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia robót budowlanych polegających na demontażu pokrycia dachowego, bezwzględnie należy zgłosić ten zamiar w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem. Obowiązek spoczywa na właścicielu nieruchomości, a nie na firmie wykonującej roboty demontażowo-budowlane.

Wszelkie informacje dotyczące zasad dofinansowania prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz formularz wniosku wraz z załącznikami można otrzymać w Urzędzie Miejskim, pok. nr 13, tel.: (86) 277 11 45   wew. 24,  e-mail: wojciuk.i@ciechanowiec.pl oraz u sołtysów wsi lub pobrać poniżej.

 
 1.Wniosek
 2.Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - Załącznik nr 1
 3.Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - Załącznik nr 2
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl