buy medication online
 
Konkurs PO FIO 2011 Drukuj
18.01.2011.
Konkurs PO FIO 2011


Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:
• organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń,  fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze,  izby rzemieślnicze, izby gospodarcze.
• podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2011 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO).

W roku 2010, w ramach rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dofinansowano 576 projektów na kwotę 40 294 367,83 zł. 10 dofinansowanych podmiotów zrezygnowało z realizacji zadania.

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2011 wynosi 60.000.000,00 zł, w tym 57.600.000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2.400.000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną. Jednocześnie, środki przeznaczone na dotacje w 2011 r. pomniejszone zostaną o zobowiązania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, związane z koniecznością przekazania II transzy dotacji podmiotom realizującym projekty dwuletnie zapoczątkowane w 2010 r. i wynoszą ok. 43 600 000,00 zł.

Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

Oferenci mogą ubiegać się o dotację w wysokości:
— dla projektów „jednorocznych": od 10 tys. zł. do 300 tys. zł (w przypadku projektów „jednorocznych", wnioskowanie o dotację mniejszą niż 10 tys. zł lub większą niż 300 tys. zł spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych bez możliwości odwołania).
— dla projektów „dwuletnich": od 20 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł).

Dla projektów od 10 tys. zł do 40 tys. zł wymagany wkład własny stanowi 10% wartości projektu środki własne niefinansowe lub finansowe. W projektach o wartości ponad 40 tys. zł do 150 tys. zł wymagany wkład własny wynosi 10% wartości projektu środki własne finansowe, a w projektach o wartości ponad 150 tys. zł do 300 tys. zł wkład własny wynosi 20% wartości projektu środki własne finansowe.

Termin składania ofert: od 17 stycznia 2011 r. do 6 lutego 2011 r.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl oraz www.crzl.gov.pl.

 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl