buy medication online
 
Rozpoczął się nowy rok szkolny Drukuj
02.09.2010.

W odróżnieniu od poprzedniego roku szkolnego na uczniów nie czekają znaczące zmiany w systemie nauczania.

Rok szkolny 2010/2011 będzie już następnym, w którym obowiązuje nowy model nadzoru pedagogicznego. Wyrażam przekonanie, że jego umocnienie w systemie oświaty będzie wpływało na podniesienie jakości pracy szkół i placówek. Polską oświatę czekają jeszcze kolejne zmiany, które wynikają z założeń reformy – powiedział Jerzy Kiszkiel Podlaski Kurator Oświaty w liście do dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, uczniów i rodziców z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011.

 
Powróciły używane podręczniki
Dzięki zmianom przepisów w roku szkolnym 2010/2011 uczniowie klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjum mają możliwość odkupienia używanych podręczników od ubiegłorocznych pierwszoklasistów. Jednak będzie to możliwe tylko wtedy, gdy  nauczyciele w nowym roku szkolnym stosować będą te same podręczniki co we wcześniejszych latach.
Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających nową podstawę, znajduje się na stronie www.reformaprogramowa.men.gov.pl

Dni wolne od zajęć
Do 15 października 2010 roku dyrektorzy szkół mają obowiązek powiadomić uczniów i ich rodziców o ustalonych dodatkowych dniach wolnych od zajęć. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego zakłada zakończenie zajęć w ostatni piątek czerwca (22 czerwca) natomiast środa, przed Bożym Ciałem, została ustalona dniem ustawo wolnym od pracy.

Sześciolatki - jeszcze rok bez przymusu
Już drugi rok obowiązuje zmiana, na mocy której w szkole będą uczyć się sześciolatki, a o posłaniu ich do szkoły nadal decydować będą rodzice. Jednak taki stan rzeczy będzie utrzymany tylko do następnego roku, kiedy to od 1 września 2012 roku nauka sześciolatków stanie się obowiązkowa.

Dodatkowe fundusze na rozwój dzieci
Szkoły postarały się także, aby w nowym roku szkolnym pozyskać dodatkowe fundusze unijne zapewniające lepszy rozwój dzieci. Szkoła Podstawowa w Łempicach podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umowę na realizację projektu pod nazwą „W trosce o lepszą przyszłość II”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1  „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. W ramach tego projektu uczniowie będą mieli okazję wziąć udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych.

Zarówno Szkoła Podstawowa w Łempicach, jak i Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym czekają na rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania  9.1.1  „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, którego realizacja umożliwi dofinansowanie zajęć w ośrodkach wychowania przedszkolnego dla dzieci z zespołów przedszkolnych w Łempicach i Radziszewie Starym.

Natomiast obie wspomniane wyżej szkoły oraz Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Radosna szkoła”, dzięki czemu utworzyły u siebie kąciki zabaw dla pięcio- i sześciolatków.

Także nieformalna grupa działająca przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu oraz samorządy uczniowskie działające przy szkołach podstawowych w Łempicach i Radziszewie Starym otrzymały wsparcie finansowe na realizację dodatkowych zajęć pozaszkolnych, z Lokalnego Konkursu Grantowego organizowanego w ramach Programu „Działaj Lokalnie VII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Stowarzyszenie "Tutor" we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.    

Nowe projekty będą realizowane także w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, oba finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Pierwszy pod nazwą "Profesjonalnie wykształcony fryzjer i kucharz to źródło sukcesu" realizowany  z Działania 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, a drugi to projekt pod nazwą "Nowa aspiracje" realizowany w ramach projektu „Akademia kompetencji kluczowych – program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej” realizowany przez Unizeto Technologies S.A. w partnerstwie z Instytutem Maszyn Matematycznych. Projekt ten ma przyczynić się do wzrostu poziomu kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości, umiejętności komputerowych i nauki języka angielskiego.  

Dane statystyczne ze szkół z terenu Gminy Ciechanowiec na rok szkolny 2010/2011:

Przedszkole w Ciechanowcu
— 50 przedszkolaków, w tym 25 w starszakach (4 i 5-latki) i 25 w grupie maluchów (3 i 4-latki)

Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu:
—  418 uczniów, w tym 40 uczniów sześcioletnich i 10 pięcioletnich w zerówkach oraz 11 sześciolatków w I klasie.
—  38 nauczycieli (34 pełnoetatowych, 3 niepłnoetatowych oraz 1 uzupełniający etat), w tym: 30 nauczycieli dyplomowanych, 5 mianowanych i 3 kontraktowych.

Szkoła Podstawowa w Radziszewie Starym:
—  41 uczniów, w tym 4 uczniów w zerówkach i 12 dzieci w zespole przedszkolnym,
—  9 nauczycieli (6 pełnozatrudnionych), w tym: 6 nauczycieli dyplomowanych i 3 kontraktowych.

Szkoła Podstawowa w Łempicach:
—  55 uczniów, w tym 3 uczniów w zerówkach i 12 dzieci w zespole przedszkolnym,
— 10 nauczycieli (5 pełnozatrudnionych), w tym: 4 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych, 3 kontraktowych i 1 stażysta.

Szkoła Podstawowa w Kocach-Schabach:
—  29 uczniów, w tym 5 uczniów w zerówkach,
—  7 nauczycieli, w tym: 5 nauczycieli mianowanych i 2 stażystów,

Gimnazjum w Ciechanowcu:
—  309 uczniów z czego 88 w klasach pierwszych,
—  36 nauczycieli (2 urlopowanych), w tym: 25 nauczycieli dyplomowanych, 7 mianowanych, 2 kontraktowych i 2 stażystów.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu:
— 776  uczniów, w tym: 324 w Liceum Ogólnokształcącym z czego 54 w klasach o profilu wojskowo-sportowym i 23 w klasie o profilu sportowym; 21 w gimnazjum - Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych w Ciechanowcu, 61 w Technikum, 136 w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz 234 uczniów w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i w Szkole Policealnej, 
— 57 nauczycieli, w tym: 22 nauczycieli dyplomowanych, 10 mianowanych, 20 kontraktowych i 5 stażystów.

Kalendarz roku szkolnego 2010/2011:
— zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2010 r.
— ferie zimowe: 24 stycznia – 6 lutego 2011 r.
— wiosenna przerwa świąteczna: 21 – 26 kwietnia 2011 r.
— Zakończenie zajęć dydaktycznych: 22 czerwca 2011 r.

Terminy egzaminów:
— sprawdzian dla szóstoklasistów odbędzie się 5 kwietnia,
— egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 12-14 kwietnia,
— część pisemna i ustna egzaminu maturalnego od 4 do 27 maja 2011 r.

Więcej o terminach egzaminacyjnych na www.cke.edu.pl


Rozpoczął się nowy rok szkolny 2010/2011 

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2010/2011

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2010/2011

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2010/2011

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2010/2011

fot. A. Kieliszek MPI,  fot. Szkoła Podstawowa w Ciechanowcu


 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl