buy medication online
 
Sięgnij po dotacje na "Małe Projekty" Drukuj
23.04.2010.

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na "MAŁE PROJEKTY".   Termin składania wniosków upływa 14 maja 2010 roku.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (drugi egzemplarz stanowi wniosek o przyznanie pomocy oraz dodatkowe oświadczenia wymagane przez LGD bez załączników z wniosku). 

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.krainabobra.pl

 
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Bobra”
ul. Mickiewicza 1A, pokój nr. 3,
18-200 Wysokie Mazowieckie
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:30;

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Limit środków dostępnych w konkursie: 560 210,40 zł

 
Małe Projekty obejmują następujące kategorie działań podejmowanych na obszarach wiejskich:
 • organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym;
 • promocja i rozwój lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej;
 • rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenie lub zmodernizowanie elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron WWW., przygotowanie i wydanie folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla danego obszaru;
 • tworzenie, rozwój, przetwarzanie, wprowadzania na rynek oraz podnoszenie jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach (w tym na naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki);
 • organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych;
 • zakup i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000;
 • zakup oprogramowania, urządzeń i sprzętu (w tym komputerów z dostępem do Internetu) i ich udostępnianie społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności;
 • renowacja, zabezpieczenia i oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych i innych miejsc oraz budowli charakterystycznych dla danej miejscowości wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc;
  odnawianie elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń itp. oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu;
 • zakup strojów, eksponatów i innego wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje;
 • inwestycje służące utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła lub służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej;
 • budowa/odbudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych;
 • zakup wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont.

Wnioskodawcy: osoby fizyczne zameldowane na obszarze LGD lub prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LGD oraz osoby prawne mające siedzibę na obszarze LGD, w szczególności: organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego, kościoły i związki wyznaniowe.
 
Maksymalna wysokość dofinansowania może wynosić 25 tys. zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym minimalna wartość projektu to 4,5 tys zł. natomiast maksymalna wartość projektu to 100 tys złotych.
Jeden beneficjent w trakcie trwania programu może złożyć maksymalnie cztery wnioski, czyli łączna kwota pomocy dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć 100 tys złotych.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl