buy medication online
 
Koncepcja projektu zagospodarowania brzegów zalewu w Ciechanowcu Drukuj
03.02.2010.

W Pracowni Usług Projektowych i Inwestycyjnych "Novum" z Białegostoku została przygotowana koncepcja projektu zagospodarowania brzegów zalewu w Ciechanowcu.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się na naszej stronie z częścią opisową koncepcji i skanami planów lub z wersją papierową udostępnianą w Referacie Inwestycji Urzędu Miejskiego, w pokoju nr 13. Wszelkie propozycje zmian i uwagi do zawartości koncepcji projektu zagospodarowania, prosimy zgłaszać do Referatu Inwestycji do 28 lutego 2010 roku.

Opis techniczny do koncepcji projektu zagospodarowania brzegów zalewu w Ciechanowcu
Teren objęty opracowaniem znajduje się w części centralnej miasta, w bliskim sąsiedztwie rynku. Bulwary będące przedmiotem opracowania to część nabrzeży zalewu na rzece Nurzec. Opracowanie obejmuje bulwary nazwane w opracowaniu: południowo-wschodni, południowy, północny 1, północny 2. Obecnie zagospodarowanie bulwarów ogranicza się do wykonania chodników spacerowych wzdłuż bulwarów południowo-wschodniego, południowego. Wszystkie nabrzeża obecnie posiadają kształt skarpy porośniętej trawą.

Założenia projektowe

Zakresem opracowania jest projekt koncepcyjny zagospodarowania bulwarów południowo-wschodniego, południowego, północnego 1 i 2. W opracowaniu przedstawiono możliwości różnorodnego wykorzystania tych terenów do wypoczynku, nauki i rekreacji. Podstawowym założeniem było uregulowanie linii brzegowej.  Zaproponowaliśmy trzy rodzaje nabrzeży.

Nabrzeże kamieniste
Na styku z wodą proponujemy mur żelbetowy z półką na wysokości 50 cm nad lustrem wody (poziom ustabilizowany). Strefę między murem a chodnikiem dla pieszych i rowerów w tym przypadku proponujemy wykonać z kamieni polnych gładkich lub łamanych ułożonych w warstwie betonu.

Nabrzeże zielone
Na styku z wodą proponujemy mur żelbetowy z półką na wysokości 50 cm nad lustrem wody (poziom ustabilizowany). Strefę między murem a chodnikiem dla pieszych i rowerów w tymprzypadku proponujemy obsadzić krzewami iglastymi płożącymi o wysokości docelowej 10-50 cm. Na czas osiągnięcia docelowej wielkości, a zatem pokrycia całej powierzchni obsadzanego terenu ziemię należy obsypać korą lub wyłożyć czarną tkaniną ogrodniczą mocowaną do podłoża.

Nabrzeże wysokie
Na styku z wodą proponujemy mur żelbetowy z półką na wysokości 150 cm nad lustrem wody (poziom ustabilizowany). Dla bezpieczeństwa na murze należy wykonać balustradę. Przy takim rozwiązaniu nabrzeża możliwe jest wykorzystanie całego terenu w płaszczyźnie poziomej, co daje więcej możliwości.

Nabrzeże dwupoziomowe
Na styku z wodą proponujemy mur żelbetowy z półką na wysokości 50 cm nad lustrem wody (poziom ustabilizowany). Strefę między murem brzegowym a chodnikiem dla pieszych i rowerów w tym przypadku proponujemy wykonać na poziomie muru brzegowego jako drugi chodnik przebiegający równolegle do głównego ciągu komunikacyjnego.

Podstawą zagospodarowania bulwarów jest ciąg pieszy, przy którym zaproponowano szereg rozwiązań funkcjonalnych do wykorzystywania przez mieszkańców miasta przez cały rok.

Taras widokowy i taras widokowy z altaną
Tarasy o konstrukcji drewnianej, z altaną lub bez, zlokalizowano w pobliżu istniejącego obiektu małej gastronomii (w okolicy wjazdu na półwysep). Na tarasach mogą być wykonane miejsca do siedzenia, które mogą stanowić miłe miejsce widokowe na półwysep z plażą.

Bulwar "Jarmarczny"
Jest to miejsce w formie nabrzeża wysokiego stanowiące oprawę wejścia na most prowadzący na półwysep (wykonano już projekt koncepcyjny mostu - odrębne opracowanie). Proponujemy wykorzystywanie bulwaru na wystawy miejscowych artystów oraz miejsce sprzedaży pamiątek (okolicznościowe stragany).

Ściana "Graffiti"
Na granicy z terenem bulwarów znajdują się trzy parterowe budynki tworzące pełną ścianę. Ścianę (w porozumieniu z właścicielem) lub parawan ustawiony na działce miasta równolegle do ściany proponujemy wykorzystać do wymalowań happeningowych, konkursowych lub na zamówienie.

Przystań dla sprzętu pływającego
Proponujemy dwie lokalizacje. Pierwsza powinna być zlokalizowana w miejscu istniejącej starej przystani w pobliżu wypożyczalni sprzętu pływającego. Druga za przepustem na nabrzeżu po stronie wyspy. Tu też proponujemy zlokalizować drugą wypożyczalnię sprzętu wodnego korzystając z zaplecza obiektowego na wyspie - w pobliżu istniejących sanitariatów publicznych.

Taras dwupoziomowy
Taras dwupoziomowy o konstrukcji drewnianej z altaną lub bez zlokalizowano w połączeniu z nabrzeżem dwupoziomowym. Na tarasie mogą być wykonane miejsca do siedzenia, stanowiące wygodne miejsca widokowe.

Nabrzeże modelarskie
Jest to miejsce w formie nabrzeża i tarasu dwupoziomowego. Dolny poziom nabrzeża, jak i przystanie zlokalizowane symetrycznie po obu jego stronach, mogą być miejscem sterowania modelami pływającymi. Taka organizacja przestrzeni stanowić może doskonałe miejsce dla organizacji konkursów modeli pływających.

Zielona szkoła
Szkołę tworzą trzy poziomowe trybunki i scena na wodzie. Jest to miejsce przeznaczone np. na prowadzenie lekcji na świeżym powietrzu lub przedstawień szkolnego teatru.

Zaułek piknikowy/ zaułek gier intelektualnych
Są to miejsca wydzielone koszami gabionowymi (kosze z siatki stalowej wypełnione materiałem skalnym) przez wcięcie w górnej skarpie. Powstałe w ten sposób zaułki proponujemy wyposażyć w stoliki i miejsca do siedzenia, te zaś proponujemy wykorzystać na gry typu szachy lub miejsce pikników rodzinnych.

Kiermasz "Ciechanowieckie klimaty" i mała gastronomia "Ciechanowieckie smaki"
Od strony północnej zalewu dostępny jest do zagospodarowania nieco większy teren, powiększony dodatkowo poprzez wykonanie w tym miejscu nabrzeża wysokiego. Daje to możliwość organizacji ciągu pieszego o rozbudowanej funkcji w trzech następujących po sobie strefach. Pierwsza strefa to plac z miejscami do siedzenia wśród zieleni istniejącej. Drugą strefę stanowi miejsce przeznaczone do organizacji kiermaszy okolicznościowych pod wspólną nazwą "Ciechanowieckie Klimaty". Trzecią strefę tworzą obiekty małej gastronomii „Ciechanowieckie smaki" z ogródkami do konsumpcji. Obiekty małej gastronomii mogą być obiektami stałymi lub organizowanymi sezonowo.

Nabrzeże wędkarskie
Jest to część bulwaru przeznaczona dla wędkarzy. Dla ich wygody i spokoju podczas wędkowania zaproponowano na tym fragmencie bulwaru oprócz nabrzeża zielonego i kamienistego, nabrzeże dwupoziomowe. Nabrzeże dwupoziomowe daje możliwość prowadzenia ruchu pieszego i rowerowego bezkolizyjnie w stosunku do osób wędkujących.

Oświetlenie
Do oświetlenia bulwarów proponujemy zastosować lampy parkowe w charakterze podobne do zastosowanych w rynku, jako kontynuację ciągów spacerowych.
Celem iluminacji (uplastycznienia formy bulwarów i stworzenia dodatkowego zmiennego nastroju) proponujemy zastosowanie opraw opartych na diodach LED. Oprawy tego typu możemy zastosować do oświetlenia obiektów zarówno z nad i z pod wody.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl