buy medication online
 
XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Drukuj
16.07.2009.

16 lipca 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek Burmistrza Ciechanowca.

Burmistrz Ciechanowca przedstawił sprawozdanie z prac między sesjami. Od ostatniej sesji rozstrzygnięto przetargi na: przebudowę nawierzchni odcinka drogi gminnej na terenie wsi Radziszewo-Sobiechowo o długości 756 m z ceny kosztorysowej 400 tysięcy udało się na tym przetargu zaoszczędzić ok.120 tys.; zakup używanego średniego samochodu strażackiego dla OSP w Tworkowicach oraz na przebudowę kolektora sanitarnego w ulicy Wspólnej w Ciechanowcu - wartość zamówienia w wyniku przetargu wyniesie 504 tysiące złotych.

Ogłoszono przetarg na modernizację odcinka drogi lokalnej, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Skórzec, o długości 148,5 mb. Przebudowywana jest ulica 11-ego listopada wraz z parkingiem przy OSP Ciechanowiec. Wykonano roboty ziemne związane z wykonaniem nasypów i ukształtowaniem korony ulicy, krawężniki i obrzeża, wykonano warstwy wyrównawcze pod nawierzchnię.

Burmistrz poinformował zebranych, że z powodu braku filii biblioteki w Ciechanowcu nie udało się złożyć wniosku (jako Biblioteka Wiodąca) do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek finansowanego przez Fundację Billa i Melindy Gates. W sumie do Programu zgłosiły się 2884 placówki biblioteczne (biblioteki gminne ze swoimi filiami). Biblioteki mogły aplikować jako Biblioteki Wiodące (255 wniosków) lub Partnerskie (700 wniosków). W bieżącej rundzie planowane jest objęcie programem łącznie około 1800 placówek bibliotecznych. Jednakże Burmistrz zapowiedział, że na kolejnej sesji ponownie zgłosi uchwałę w sprawie zmian do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, których przyjęcie umożliwi Gminie Ciechanowiec pozyskanie dotacji na przeobrażanie gminnych bibliotek w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne, animujące także aktywność obywatelską.

Główną kwestią poruszoną w sprawozdaniu była katastrofa ekologiczna na rzece Nurzec. Burmistrz streścił przebieg prac mających na celu zminimalizowanie skutków katastrofy, w wyniku której odłowiono ok. 5,5 ton śniętych ryb. Poinformował zebranych o spotkaniu, w którym udział wzięli: dyrekcja Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, a także przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, Przedsiębiorstwa Robót Komunalnych FARE, Koła wędkarskiego „Jazgarz” oraz Roman Murawski – właściciel elektrowni w Ciechanowcu. Na spotkaniu zdecydowano o podniesieniu zapór na tamach w Ciechanowcu, Kuczynie i miejscowości Kostry-Podsętkowięta i spuszczeniu wody z zalewu. Moment osuszenia zalewu zostanie wykorzystany do podjęcia prac związanych z jego oczyszczaniem. Prace te będą finansowane przez Gminę Ciechanowiec, WZMiUW w Białymstoku oraz właściciela elektrowni. Pomoc finansową w realizacji tego przedsięwzięcia obiecał WFOŚiGW.

W kolejnych punktach obrad radni podjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r., wieloletniego programu inwestycyjnego oraz limitu wydatków na jego realizację oraz udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji dwóch powiatowych dróg położonych na terenie naszej gminy, a także dofinansowanie biur zamiejscowych Starostwa Powiatu Wysokomazowieckiego mieszczących się w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.

Burmistrz przedstawił informację o projekcie LGD „Kraina Bobra” z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) pt. „Aktywność mieszkańców sposobem na rozwój Małych Ojczyzn”.

Radni Rady Miejskiej w Ciechanowcu uchwalili stanowisko w sprawie wystosowania prośby do wszystkich instytucji mających wpływ na podejmowanie decyzji związanych z katastrofą ekologiczną, jaka dotknęła nasze miasto, o skrócenie procedur przetargowych. 
        

XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl