buy medication online
60 lat Koła Łowieckiego "Rogacz" w Ciechanowcu Drukuj

Logo Koła Łowieckiego "Rogacz" 


Trudno jest ustalić dzieje łowiectwa na terenie ziemi ciechanowieckiej. Według oświadczeń jego założycieli powstanie Koła to połowa 1947 roku. Pierwsza nazwa – „Rogacz” Kółko Myśliwskie w Ciechanowcu.
    
Założyciele Koła: Jan Wasilewski, Aleksander Daczkowski, Czesław Dybowski, Piotr Godlewski, Bronisław Koc, Franciszek Kwiek, Lucjan Łuniewski, Jan Murawski, Stanisław Niemyjski, Jan Nagórko, Czesław Wyganowski. 

Pierwszy Zarząd Koła to: Jan Wasilewski – Burmistrz Ciechanowca - nie myśliwy, Aleksander Daczkowski - łowczy, Czesław Dybowski - skarbnik, Jadwiga Piotrkowska - sekretarz - nie myśliwa.
    
Teren polowań obejmował obecne obwody od 100 do 106. W 1952 roku cofnięto nazwę „Rogacz”, pozostała Koło Łowieckie w Ciechanowcu. Zarząd Koła często się zmieniał, przyjmowano nowych członków i w 1959 roku Koło liczyło już 16 członków. W tym roku po raz pierwszy zatrudniono strażników na wszystkich obwodach.

Polowanie na zające w 1961 roku

Polowanie na zające w 1961 roku

W maju 1961 roku Walne Zgromadzenie Członków wybrało nowy zarząd, w skład którego weszli: Piotr Przesław - prezes, Wacław Deniziak - łowczy, Henryk Kulczakiewicz – sekretarz, Wacław Kwiek – skarbnik. Uchwalono wtedy nowy statut Koła i powrócono do nazwy: Koło Łowieckie „Rogacz” w Ciechanowcu. Nazwa ta pozostała nie zmieniona do dnia dzisiejszego.
    
W 1961 roku próbowano po raz pierwszy hodować bażanta. Od 1964 r. zaczęto intensywnie dokarmiać zwierzynę łowną , szczególnie dziki, sarny i kuropatwy. W 1965 roku odstrzelono 235 zajęcy i odłowiono 88 szt. W tym roku dwaj koledzy Aleksander Kozłowski i Henryk Kulczakiewicz zdają egzamin i otrzymują jako pierwsi w Kole uprawnienia selekcjonerskie.
    
W 1971 roku Koło liczy już 25 członków i 7 kandydatów . W roku tym pozyskano rekordową ilość zajęcy 559 sztuk i 117 odłowiono. Na 25-lecie Koła w 1972 r. członkowie Tadeusz Szerszeń - ksiądz i Witold Krzesiewicz opracowali historię Koła i założyli kronikę, która jest prowadzona do chwili obecnej.
    
W 1973 roku obchodzone było 50-lecie PZŁ. Jubileusz ten członkowie naszego Koła uświetniają oddaniem do użytku, wspólnie z Ligą Obrony Kraju, strzelnicy myśliwskiej, na której odbywają się zawody myśliwskie i szkolenia członków Koła. Była to pierwsza w Polsce strzelnica zbudowana przez myśliwych jednego koła. W latach 1974-1977 następuje dalszy rozwój Koła”Rogacz”.

Walne Zebranie Członków Koła „Rogacz” w 1974 roku

Walne Zebranie Członków Koła „Rogacz” w 1974 roku.

Prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka daje efekty w postaci zwiększenia pozyskania drobnej i grubej zwierzyny łownej. Następuje również dalszy wysiłek myśliwych w pracach gospodarczych i społecznych. W 1974 r. członkowie sadzą 2 ha lasu świerkowego w uroczysku „ Kalinowo- Księżowizna” Nadleśnictwo Rudka.

Członkowie Koła przed Dworkiem Myśliwskim

Członkowie Koła przed Dworkiem Myśliwskim


W latach 1977-1979 wspólnym wysiłkiem Koła Lowieckiego i Muzeum Rolnictwa uratowano od zniszczenia i przeniesiono do Muzeum zabytkowy dworek myśliwski wybudowany przez hr. Potockiego w 1859 r. w Siemionach. Uroczyste otwarcie dworku nastąpiło w dniu św. Huberta w 1979 roku.
    
W tym dworku Koło “Rogacz” posiada swoją siedzibę. W nagrodę za pracowitość naszych członków w 1983 r., z okazji 60-lecia PZŁ, zorganizowano wystawę trofeów myśliwskich krainy północno - wschodniej Polski. Otwarcie wystawy nastąpiło 05.06.1983 r., brały w niej udział naczelne i wojewódzkie władze PZŁ oraz zaproszeni goście z Niemiec, Francji, Czechosłowacji, Mongolii, Bułgarii, Rumunii, USA i kilkunastu członków „Myśliwskiego Klubu Dyplomatów w Polsce”. Społeczeństwo nasze po raz pierwszy mogło obejrzeć wystawę łowiecką na skalę światową: z rekordem świata oręża dzika oraz rekordem Polski wieńca jelenia i rosochów łosia. Wystawę masowo odwiedzała młodzież z całego kraju. 
   
Lata 1984-1993 to dalsza praca członków Koła nad rozwojem łowiectwa w naszym środowisku. Najważniejsze z nich to: wydzierżawienie leśniczówki Łempice i adaptacja jej na dworek myśliwski, zakup 1,5 ha ziemi pod budowę nowej strzelnicy myśliwskiej. Jubileusz 40-lecia Koła w 1987 r. to dalsza praca na rzecz środowiska i promocji łowiectwa. Zorganizowano wystawę łowiecką poświęconą osiągnięciom członków Koła. Rozpoczęto budowę nowej strzelnicy myśliwskiej. Wybito pamiątkowy medal, którym obdarowano władze, instytucje i organizacje współpracujące z Kołem oraz znaczek okolicznościowy, który otrzymali wszyscy myśliwi. Uroczystość zakończono wieczorem wspomnień.


Medal pamiątkowy 40 –lecia Koła „Rogacz”

 Znaczek okolicznościowy 40–lecia Koła „Rogacz”

Medal pamiątkowy 40-lecia Koła „Rogacz” i Znaczek okolicznościowy

Dwudniową uroczystością w naszym Kole uczciliśmy 70-lecie PZŁ. W dniu 02.05.1993 r. zawieszono złoto-medalowy oręż dzika , ofiarowany przez kolegę Stanisława Nagórko, przed Cudownym Obrazem Matki Boskiej Ostrożańskiej w Sanktuarium Maryjnym w Ostrożanach.
    
Natomiast w dniu 03.05.1993 roku został poświęcony i przekazany Kołu sztandar ufundowany przez myśliwych przy wsparciu instytucji i organizacji działających na naszym terenie..

Poświęcenie sztandaru w 1993 roku

Poświęcenie sztandaru  w 1993 roku

W latach 1993-1997 członkowie Koła główną uwagę poświęcili budowie nowej strzelnicy myśliwskiej na zakupionej działce. Jest to jedno z największych przedsięwzięć naszych członków w historii Koła.
    
Jubileusz 50-lecia Koła został podsumowany 10.05.1997 r. na częściowo wybudowanej strzelnicy. Uroczystość poprzedziła msza święta z udziałem myśliwych i ich rodzin oraz sołtysów zamieszkałych na terenie dzierżawionych przez Koło obwodów łowieckich. W uroczystościach wzięły również udział władze wojewódzkie, powiatowe i gminne. Przedstawiciele władz PZŁ wręczyli wyróżniającym się myśliwym medale łowieckie i państwowe.
    
W latach 1998-2006 główny nacisk położono na utrzymanie stanu zwierzyny drobnej i grubej. Kilkakrotnie nasze łowiska zostały zasilone w kuropatwy i bażanty. Zakładamy również poletka żerowe na wszystkich obwodach, budujemy i remontujemy urządzenia łowieckie i hodowlane. Systematycznie dokarmiana jest zwierzyna łowna. Prowadzona jest ciągła praca w łowiskach i prawidłowa gospodarka łowiecka na dzierżawionych obwodach. W ostatnich latach zostało dokupione 2,5 ha. ziemi pod rozbudowę strzelnicy myśliwskiej, której oddanie do użytku planujemy na 60-lecie Koła tj. w 2007 r. Całkowity koszt strzelnicy, budowanej wyłącznie własnymi siłami, ocenia się na kilkanaście tysięcy złotych.
    
Obecnie gospodarujemy na czterech obwodach; 100,101,104,105, których całkowita powierzchnia wynosi 21.250 ha, w tym tylko 7128 ha lasu i są zaliczone do obwodów słabych. Podstawowym gatunkiem zwierzyny występującym we wszystkich obwodach jest sarna i coraz liczniejsze dziki. W obwodzie 100 i 101 występuje niewielka ilość jelenia. Ze zwierzyny drobnej dominującym gatunkiem są lisy, borsuki, kuny, jenoty. Występują też kuropatwy i zające.
    
Koło nasze zrzesza 63 członków i 5 stażystów.
    
Do osiągnięć łowieckich zaliczyć możemy pozyskanie medalowych trofeów:

    Oręż dzika:
1. Stanisław Nagórko - złoty medal- 122,55 pkt. CIC
2. Jan Czapkowski - złoty medal – 121,35 pkt. CIC
3. Cezary Florczuk - złoty medal - 12o,25 pkt. CIC
4. Jerzy Daszkowski - srebrny medal – 114,3 pkt CIC
5. Jan Czapkowski - srebrny medal – 111,8 pkt. CIC
6. Jan Czapkowski - srebrny medal - 110,55 pkt CIC
7. Jerzy Daszkowski - srebrny medal - 110,0 pkt. CIC

Medalowe parostki saren pozyskali koledzy:
1. Henryk Kulczakiewicz - srebrny medal - 122,8 pkt. CIC
2. Henryk Kulczakiewicz - brązowy medal - 114,28 pkt. CIC
3. Cezary Florczuk - brązowy medal -112,5 pkt. CIC


Szkolenie przed polowaniem zbiorowym w 2007 roku

Szkolenie przed polowaniem zbiorowym w 2007 roku

Członkowie Koła Łowieckiego “Rogacz”:

Prezes - Jan Netter,
Łowczy - Antoni Florczuk,
Podłowczy - Bogusław Prokopiak,
Skarbnik - Cezary Proniewicz,
Sekretarz - Witold Dąbrowski,
Henryk Kulczakiewicz – przew. Komisji Rewizyjnej,
Leoniuk Eugeniusz – członek Komisji Rewizyjnej,
Roman Łuniewski – członek Komisji Rewizyjnej,

Przemysław Ausenberg, Jerzy Bar, Wojciech Bachórzewski, Sławomir Czapkowski, Tadeusz Czarkowski, Ryszard Deniziak, Wojciech Daszkowski, Tomasz Dorosz, Leopold Dybowski, Cezary Florczuk, Tadeusz Gołębiewski, Andrzej Janiszewski, Henryk Jurzczak, Winicjusz Kojat, Henryk Krasiejko, Adam Krzesiewicz, Witold Krzesiewicz, Eugeniusz Leszczyński, Andrzej Łempicki, Wojciech Łopuski, Tadeusz Łuniewski, Jerzy Marynia, Michał Marynia, Jerzy Mejer, Wincenty Murawski, Leszek Niczyporuk, Wojciech Niemyjski, Zdzisław Niemyjski, Waldemar Osipiński, Krzysztof Pachołek, Henryk Ptasznik, Marek Półtorak, Lucjan Radziszewski, Stanisław Radziszewski, Bogdan Radziszewski, Zygmunt Radziszewski, Jerzy Raczyński, Mateusz Rutkowski, Jan Ryczkowski, Zygmunt Siedlecki, Piotr Sobota, Tadeusz Szerszeń, Grzegorz Tokarski, Waldemar Tymiński, Aleksander Wakuluk, Małgorzata Waluch, Tadeusz Waluch, Jan Wasilewski, Krzysztof Wiński, Iwona Wińska Leoniuk, Tadeusz Wilinski, Stanisław Wileński, Zbigniew Wojno, Zdzisław Wojno, Adam Zapisek.

Stażyści: Dariusz Hetman, Adam Kruk, Andrzej Pietrzak, Michał Wileński, Maciej Niemira.
    
W ciągu 60 lat do koła należało 147 myśliwych, których losy różnie się toczyły. Do Krainy Wiecznych Łowów odeszło 52 myśliwych, w ostatnim czasie: Stanisław Zapisek, Roman Wojtas, Jan Czapkowski.


                                                                        

Koło Łowieckie "Rogacz"
2007

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl