buy medication online
 
XXVII Sesja Rady Miejskiej Drukuj
23.04.2009.

Burmistrz Ciechanowca złożył sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami. Poinformował zebranych, że oprócz odpisywania na wszelkie pisma zarówno te podpisane jak i niepodpisane od ostatniej sesji: wymieniono okna w byłej Szkole Podstawowej w Pobikrach; trwają prace na odcinku drogi gminnej w Kocach-Piskułach (odcinek od drogi wojewódzkiej do domu państwa Niedziółków); trwają prace na drodze powiatowej z Radziszewa-Króli do Pobikier – Zarząd Dróg Powiatowych zwrócił się z prośbą o 50 % współfinansowania tej drogi; trwają rozmowy z przedstawicielami Urzędu Konserwatora Zabytków w sprawie wycinki drzew wzdłuż ul. 11-go listopada oraz nowych nasadzeń; Wojewoda udzielił zgody na budowę drogi w Skórcu - w związku z tym niedługo zostanie ogłoszony przetarg; nadal trwa budowa hali sportowej przy gimnazjum; w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku odbyło się spotkanie dotyczące czyszczenia zalewu w Ciechanowcu, na którym obecne były wszystkie strony zainteresowane tym tematem, z wędkarzami włącznie – ustalono procentowy udział partnerów w całym przedsięwzięciu (p. Murawski zaproponował 10 % udziału we współfinansowaniu, Koło Wędkarskie ma podjąć decyzję w tej sprawie a resztę kosztów Gmina i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych podzieli na pół – ze strony Gminy będzie to około 190 tysięcy złotych). Ponadto od czasu ostatniej sesji na zaproszenie Burmistrza miasta partnerskiego Rosbach w Niemczech, 8 osobowa delegacja z Gminy Ciechanowiec wzięła udział w obchodach 1125 rocznicy pojawienia się pierwszej pisanej wzmianki o tym mieście. Opracowano plan rekultywacji składowiska śmieci na „Dominikowie”. Przewidywana wartość wszystkich prac rekultywacyjnych wyniesie ok. 700 tyś złotych, a realizacja projektu przewidziana jest na rok 2010. Policja zorganizowała powiatowe spotkanie dotyczące przeciwdziałania agresji poprzez sport i wyszła z ideą powoływania wychowawców podwórkowych. Odbędą się szkolenia z zakresu Funduszu Sołeckiego, po których odbędą się zebrania w zainteresowanych sołectwach. Programy Odnowy Miejscowości mają zostać poprawione i zostaną przedstawione do uchwalenia na następnej sesji. W ubiegłym tygodniu odbyło się Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, które unieważniło część uchwały budżetowej podjętej na poprzedniej sesji przez Radę Miejską w Ciechanowcu - tę dotyczącą wykreślenia z budżetu inwestycyjnego pieniędzy na renowację budynku byłej bożnicy na cele domu kultury.
   
Realizując kolejne punkty porządku obrad radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu na drogę powiatową Radziszewo-Króle – Pobikry i drogę na odcinku Wojtkowice Stare - Pełch, zmian w budżecie gminy na 2009 rok, nadano Statut Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, zatwierdzono taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ustalono regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ciechanowiec.
   
Radni nie podjęli uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu w zakupie sztandaru dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz już po raz drugi odrzucili uchwałę w sprawie zmian do Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowcu, która miała powołać filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Winnie-Poświętnej i Pobikrach.
   
W trakcie załatwiania spraw różnych Burmistrz odpowiedział na pytania radnych i obecnych na sali mieszkańców gminy.
   
Informujemy, że nagranie filmowe ma kilku sekundową przerwę wynikającą z konieczności wymiany akumulatorów w kamerze (w trakcie obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpiła przerwa w dostawach energii elektrycznej).
                  

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej

XXVII Sesja Rady Miejskiej 
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl