buy medication online
 
XXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Drukuj
31.12.2008.

XXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej odbyła się w przeddzień Nowego Roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Po przyjęciu porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji, radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z prac pomiędzy sesjami:

-  zlikwidowano trzy wysypiska śmieci w Winnie-Wypychach, w Skórcu, w Kocach-Basiach. Zebrano z nich 621 ton śmieci na kwotę ponad 72 tysięcy złotych, z czego połowę stanowią opłaty za składowanie odpadów. Do końca 2008 roku zlikwidowano w sumie 7 wysypisk śmieci.
-  opracowano projekt oświetlenia ulicznego we wsi Nowodwory.
-  zebrano 23 tony azbestu po wichurowego przy współudziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Azbest został odebrany od 19 gospodarzy.
-  rozpoczęto budowę przyłącza wodociągowego w kolonii Kosiorki.
-  unieważniono przetarg na drogę w Kocach-Piskułach. Wpłynęła oferta tylko jednego oferenta, a kwota przez niego zaproponowana przewyższała kwotę zaplanowaną w budżecie.
-  Ministerstwo Sportu przyznało kolejne 132 tysiące na budowę hali sportowej jeszcze na ten rok, co było główną przyczyną zwołania sesji w dniu 31 grudnia.
-  zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VI Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.1. Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, gdzie gmina złożyła wniosek na budowę hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu. W rankingu ogłoszonym w dniu 30 grudnia Gmina Ciechanowiec zajęła 14 miejsce na 60 ocenianych pod względem merytorycznym projektów. Zarząd Województwa Podlaskiego nie dokonał jeszcze wyboru projektów do dofinansowania.
-  w międzyczasie spływają też inne projekty, zwłaszcza projekty drogowe. W nowym roku radni otrzymają zestawienie, które z zaplanowanych projektów zostały zrealizowane, a które zostaną przesunięte na początek następnego roku.
   
Została przedstawiona sytuacja szpitala w Ciechanowcu. Burmistrz poinformował radnych i mieszkańców o przyjętej przez Radę Powiatu Wysokomazowieckiego uchwale w sprawie wydzierżawienia przez Powiat Wysokomazowiecki nieruchomości położonej w Ciechanowcu oznaczonej nr geodezyjnym 2340/1 o powierzchni 0,1152 ha (część posesji, na której znajduje się szpital – budynek laboratorium) w celu przeznaczenia tego budynku na dom pogrzebowy.
   
Ofertę dotyczącą Szpitala w Ciechanowcu przedstawił dr nauk med. Marek Ręcki dyrektor Centrum HEMORON - Polska, członek Polskiego Klubu Koloproktologii oraz European Society of Coloproctology. Dr Ręcki oferuje zorganizowanie, bez likwidacji dotychczasowej działalności, oddziału tzw. chirurgii jednodniowej oraz oddziału przypadków nagłych (ostrego dyżuru).
   
Radni przyjęli uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy na 2008 rok oraz uchwałę w sprawie wniosku do Rady Powiatu Wysokomazowieckiego o uchylenie uchwały dotyczącej wydzierżawienia budynku laboratorium na dom pogrzebowy. Radni, 13 głosami za przy 13 obecnych, przyjęli stanowisko w sprawie Szpitala i jego przyszłości.
   
Na zakończenie Burmistrz krótko podsumował 2008 rok oraz życzył wszystkim zebranym mniej emocji, więcej współpracy i wzajemnego szacunku oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Życzenia Noworoczne złożyła również przewodnicząca Rady Miejskiej.

Stanowisko Rady Miejskiej w Ciechanowcu w sprawie Szpitala i jego przyszłości.

1. Jesteśmy zainteresowani niezwłocznym przejęciem jednostki Szpitala w Ciechanowcu
w całości jako nieruchomości i jako struktury organizacyjnej.
2. Wnosimy o zaniechanie jakichkolwiek dalszych zmian w zakresie działania jednostki.
3. Kategorycznie sprzeciwiamy się ogłoszeniu przetargu na zbycie lub wydzierżawienie wydzielonej części nieruchomości, zmniejszające zubażające jednostkę szpitalną.
4. Jesteśmy zainteresowani funkcjonowaniem szpitala jako całości spełniającej wszystkie możliwe funkcje placówki służby zdrowia dla mieszkańców naszej gminy, samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami służby zdrowia.
5. Rada Miejska w Ciechanowcu zwraca uwagę na konieczność stosowania przepisów ustawy o zakładach Opieki Zdrowotnej.

 XXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

XXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

XXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl