buy medication online
 
XXII Sesja Rady Miejskiej Drukuj
18.11.2008.

Obrady XXII sesji Rady Miejskiej otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej, która zaproponowała zmiany w porządku obrad: wykreślenie punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji oraz dodanie projektu uchwały zgłoszonej przez Muzeum Rolnictwa dotyczącej Planu Odnowy Miejscowości Winna-Chroły. Radni zaakceptowali zmiany w porządku obrad.
   
Po odczytaniu pism i wniosków, które wpłynęły do Rady Miejskiej, Burmistrz Ciechanowca złożył Radzie sprawozdanie z prac pomiędzy sesjami, w którym zebrani zostali poinformowani o:

- ukończeniu remontu na ul. Mickiewicza - całkowity koszt inwestycji wyniósł około 3 mln. złotych, przy czym udział gminy wyniósł 35 tysięcy złotych;
- spotkaniu Marszałka Województwa Podlaskiego z burmistrzami i wójtami południowego Podlasia, którego tematem było zarezerwowanie pasma radiowego pod powszechny Internet;
- wypełnieniu przez Gminę Ciechanowiec zobowiązań wynikających z porozumienia zawartego z Gminą Wyznaniową Żydowską w Warszawie polegające na umieszczeniu tablicy na synagodze i przywróceniu charakteru sakralnego cmentarzowi żydowskiemu;
- przesłanym przez organizatorów wyścigu kolarskiego Tour de Pologne projekcie umowy na współorganizowanie Premii Lotnej w Ciechanowcu;
- rozstrzygnięciu, po 2 latach oczekiwań, konkursów drogowych (dwa wnioski Gminy, w tym na drogę w Skórcu i na ul. 11 listopada, zostały zakwalifikowane do finansowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego).
   
Pozostałe zadania zrealizowane między sesjami to: praca nad projektem budżetu; otwarcie kompleksu boisk „Moje boisko - Orlik 2012”; spotkanie w sprawie Leadera. Na zakończenie burmistrz przedstawił prezentację multimedialną o budowie kompleksu boisk „Moje boisko - Orlik 2012”.
   
Rada podjęła uchwały w sprawie: ustanowienia zasad używania i stosowania gminnych symboli samorządowych oraz protokołu flagowego Gminy Ciechanowiec; przystąpienia Gminy Ciechanowiec do Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej; uchwalenia „Programu Współpracy w 2009 roku Gminy Ciechanowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”; ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych; zmian w budżecie gminy na 2008 r.; określenia stawek podatku od nieruchomości; obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Ciechanowiec; uchylenia uchwały Nr 10/III/06 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie określenia opłaty miejscowej; zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie „weksla in blanco”; uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Winna-Chroły”.
   
Realizując kolejne punkty programu obrad przewodnicząca przedstawiła pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem dotyczące oświadczeń majątkowych; pismo od pracowników szpitala z prośbą o spotkanie oraz pozostałe pisma od mieszkańców gminy.
   
Na zakończenie, rozważając sprawy różne, radni zwrócili się do Burmistrza o uzupełnienie w przyszłości o miejsca dla widowni przy kompleksie boisk „Orlik 2012” oraz w budowanej hali sportowej, a także wyrazili swoje opinie związane z uczczeniem pamięci Żydów pomordowanych w Ciechanowcu.XXII Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl