buy medication online
Sołectwo Malec Drukuj


Obszarem działania sołectwa jest wieś Malec, która obejmuje powierzchnię 537 ha i położona jest w centralnej części gminy, a jej granice przylegają do drogi wojewódzkiej Zambrów - Czyżew - Ciechanowiec - Siemiatycze.   

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciechanowiec miejscowość Malec została zaliczona do Jednostki Rolniczej, obejmującej środkową i południowo-wschodnią część obszaru gminy i zawartej pomiędzy drogami relacji Ciechanowiec – Wojtkowice-Glinna i Ciechanowiec - Białystok oraz granicami administracyjnymi gminy.

W jednostce tej dominuje gospodarka rolna i leśna. Obszar charakteryzuje się wyższą jakością przestrzeni produkcyjnej (przewaga gleb III i IV klasy bonitacyjnej. W południowo - wschodniej części jednostki występuje znaczny udział terenów leśnych. Na całym obszarze prowadzona jest produkcja roślinna oraz hodowla bydła.

Obszary miejscowości Malec charakteryzują się raczej średnią jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej z dobrze rozwiniętą hodowlą bydła oraz wyposażeniem gospodarstw w infrastrukturę techniczną (wodociągi, drenacje). Występują tutaj również największe i najbardziej zwarte powierzchnie użytków zielonych, słabej jednak wydajności.

Podstawowym kierunkiem produkcji rolniczej jest bydło mleczne.
Obszar wsi wyposażony jest w sieć wodociągową opartą o zasoby ujęcia wody w Ciechanowcu.
Dostępność komunikacyjną wsi zapewniają:
— droga wojewódzka nr 690 – Zambrów - Czyżew - Ciechanowiec - Siemiatycze
— droga powiatowa – Malec – Pobikry

Sołtys – Krystyna Smyk

Rada Sołecka – Tadeusz Nowaszewski
                             
Jan Wiśniewski

Radny – Tadeusz Łopaciuk

Dzielnicowy – aspirant Grzegorz Kruszewski

Mieszkańcy  (stan na 31.12.2018 r.) – 132

Pomnik przyrody
Grupa 30 wiązów o obwodach 380-450 cm i wysokości 25-30 m (nr rej. 39 ł).


Warto wiedzieć

Świetlica Wiejska– odnowiona w 2006 roku

Sklep spożywczo - przemysłowy – J. Hubkowski,
Handel – S. Czołomiej,
Firma  Nasienno - Handlowa

Historia

Malec
, wieś włościańska i folwark, powiat bielski guberni grodzieńskiej, w dawnej ziemi drohickiej, gmina Skórzec, parafia katolicka Ciechanowiec, 47 wiorst od Bielska. Wieś ma 201 dziesięcin; folwark 606 dziesięcin (375 lasu). Wchodził w skład dóbr ostrożańsko-pobikrowskich, w roku 1889 przeszedł na własność hr. Jezierskiego. Ludność polska.
(Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, tom XV cz. II z roku 1902, )

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl