buy medication online
 
XVI Sesja Rady Miejskiej Drukuj
30.04.2008.

Rada Miejska Gminy Ciechanowiec na swoim XVI posiedzeniu zajmowała się kilkoma ważnymi problemami. Po stałych punktach porządku obrad – uchwaleniu porządku, przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, interpelacjach radnych, Rada wysłuchała sprawozdania z pracy Burmistrza pomiędzy sesjami.
   
Burmistrz przekazał informacje: o pozyskaniu z Urzędu Marszałkowskiego 700 tys. zł dotacji na budowę hali sportowej przy gimnazjum, o złożeniu wniosków o dotacje unijne na dwa projekty modernizacji dróg (Skórzec i ul. 11-go listopada) na sumę ok. 3 mln. zł, o przebiegu konsultacji społecznych w sprawie “Planu Rozwoju Lokalnego” i “Strategii Rozwoju Gminy Ciechanowiec do 2020 roku”, o ogłoszeniu konkursu dla organizacji pozarządowych na dystrybucję żywności z Banku Żywności, o rozpoczęciu zbiórki książek dla polskiej szkoły w Miednikach na Litwie, o możliwości gazyfikacji naszej gminy i poinformował o rozmowach jakie były prowadzone w sprawie ambulatorium. Ponieważ rozmowy zakończyły się fiaskiem, planowane jest przy współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej zapewnienie minimalnej opieki ambulatoryjnej (głównie iniekcji) w nowopowstającej przychodni lekarskiej.
   
W następnym punkcie Rada przystąpiła do rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu i dyskusji nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium za rok 2007. Po przedstawieniu przez poszczególne Komisje Rady wypracowanych stanowisk i ogólnej dyskusji, radni głosowali uchwałę o nieudzieleniu burmistrzowi absolutorium. Stosunkiem głosów: 8 za, 6 przeciw, przy 1 wstrzymującym uchwała została przyjęta. W ostatnim punkcie obrad (sprawy różne) padło pytanie o konsekwencje prawne i finansowe nieudzielenia absolutorium. Odpowiadając przewodnicząca Rady Miejskiej powiedziała, że z rozmów jakie przeprowadziła z radnymi wynika, że w naszej gminie nie będzie referendum nad odwołaniem burmistrza.
   
Rada Miejska przegłosowała i przyjęła wszystkie planowane uchwały: w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy; zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; zmian w budżecie; udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Wysokiem Mazowieckiem (sprawa współfinansowania oddziału zamiejscowego Wydziału Komunikacji); w sprawie skargi pani Cecylii Szmurło na działalność Burmistrza Ciechanowca. Rada Miejska, po przegłosowaniu kilku wniosków zgłoszonych przez Komisję Oświatową, uchwaliła także “Plan Rozwoju Lokalnego” i “Strategię Rozwoju Gminy Ciechanowiec do 2020 roku”.
   
„Zespół do spraw monitorowania sytuacji Szpitala w Ciechanowcu” przedstawił podsumowanie działalności i wypracowane wnioski: postulował przejęcie nieruchomości przy pl. ks. Kluka przez Samorząd Miasta, zmianę przedstawiciela Ciechanowca w Radzie Społecznej Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem oraz uzupełnienie składu „Zespołu”.

        
XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej

XVI Sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl