buy medication online
 
Wnioski o przyznanie płatności obszarowej na rok 2008 Drukuj
07.03.2008.

W czwartek, 6 marca, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu odbyło się szkolenie rolników w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płatności obszarowej na rok 2008. Osoby, które będą chciały uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza zapraszamy już od 15 marca do Urzędu Miejskiego gdzie przeszkolone osoby udzielą wszelkich niezbędnych informacji i pomogą wypełnić wnioski.
   
Do płatności obszarowej kwalifikują się grunty rolne, które były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r. Do gruntów rolnych zalicza się użytki rolne obejmujące: grunty orne, trwałe użytki zielone, trwałe plantacje oraz ogródki przydomowe. Płatności przysługują do działek rolnych o minimalnej powierzchni wynoszącej 0,1 ha.
   
Za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw. Jednak w przypadku, gdy wymagane jest oddzielne zgłoszenie użytkowania pewnego obszaru w ramach gruntów objętych grupą upraw, działka rolna jest ograniczona na podstawie tego konkretnego użytkowania.
   
Rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa na grunty rolne będące w jego posiadaniu w dniu 31 maja danego roku, wchodzące w skład gospodarstwa rolnego i kwalifikujące się do objęcia tą płatnością, jeżeli:
 • w tym dniu posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha;
 • wszystkie grunty rolne są utrzymywane w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (zgodnie z normami) przez rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;
 • został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
   
Rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności na rok 2008 w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wysokiem Mazowieckiem w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2008roku. Osoby, które złożą wnioski jak najwcześniej będą miały możliwość ich sprawdzenia i naniesienia poprawek. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 9 czerwca 2008 r., jednakże należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.
   
Zmiany do złożonego wniosku o przyznanie płatności (za wyjątkiem płatności cukrowej) rolnicy będą mogli składać do 31 maja 2008 r. Dopuszczalne jest również złożenie zmiany do wniosku do dnia 9 czerwca 2008 r., jednak zmiana ta spowoduje zmniejszenie o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia kwoty płatności odnoszącej się do powierzchni działek, dla których dokonano zmian lub powierzchni działek dodanych. Jeżeli przed ww. terminami ARiMR poinformowała rolnika o stwierdzonych nieprawidłowościach we wniosku lub jeśli powiadomiła rolnika o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli ta kontrola ujawni nieprawidłowości, zmiany do wniosku nie będą uwzględnione w odniesieniu do działek rolnych, w przypadku których stwierdzono nieprawidłowości.
   
Wniosek do pobrania wraz instrukcją jego wypełniania znajduje się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

 
Wnioski o przyznanie płatności obszarowej na rok 2008

Wnioski o przyznanie płatności obszarowej na rok 2008

Wnioski o przyznanie płatności obszarowej na rok 2008
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl