buy medication online
 
XIV sesja Rady Miejskiej Drukuj
03.03.2008.

27 lutego 2008 roku odbyła się XIV sesja Rady Miejskiej V kadencji. Po rozpoczęciu obrad radni przyjęli porządek obrad i, po wprowadzeniu poprawek, przyjęli protokół z poprzedniej sesji.
   
W czasie obrad radni podjęli uchwały w sprawie skarg: pana T. Paducha i pana M. Karolewskiego na działalność Burmistrza, pana W. Moczulskiego na bezczynność Burmistrza, pana T. Paducha na działalność dyrektora PRK FARE, nie podjęli natomiast uchwały w sprawie skargi pani C. Szmurło na działalność Burmistrza. Radni wysłuchali sprawozdań z pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady za okres od początku V kadencji do 31.12. 2007 roku, informacji z realizacji: uchwał Rady Miejskiej, wniosków Rady Miejskiej i Komisji Rady oraz podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady na 2008 rok, zatwierdzenia planów pracy stałych komisji rady na 2008 r. i zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej zapoznała zebranych z treścią pism jakie wpłynęły do biura Rady.
   
Burmistrz w sprawozdaniu z prac pomiędzy sesjami mówił o pracach prowadzonych w sprawie przystąpienia Gminy Ciechanowiec do programu LEADER+, pracach nad nową Strategią Rozwoju Gminy Ciechanowiec oraz Planem Rozwoju Lokalnego. Poinformował, że w styczniu odbywały się walne zebrania Ochotniczych Straży Pożarnych, oficjalnie przekazano OSP w Ciechanowcu wóz bojowy zakupiony jesienią ubiegłego roku a OSP Kozarze otrzymała 5 kompletów mundurów bojowych od firmy Knauf i stół do tenisa stołowego od Banku Spółdzielczego. W tym czasie złożono wnioski i uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1000 zł na wyjazd rolników zainteresowanych hodowlą bydła mięsnego na szkolenie i 6500 zł na wydanie monografii Ciechanowca. W wyniku innych działań zmierzających do pozyskania pieniędzy na wydanie monografii Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu podjął decyzję o współfinansowaniu sumą 2000 zł oraz został złożony wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale oczekujemy jeszcze na rozstrzygnięcie konkursu. Gmina Ciechanowiec złożyła wniosek na kompleks sportowy z programu “Moje boisko Orlik 2012” i otrzymała na ten cel dotację w wysokości 660 tys. zł. Razem z wkładem własnym w wysokości 340 tys. zł, inwestycja będzie kosztowała 1 mln zł. Gmina Ciechanowiec zakwalifikowała się też do projektu „Centra kształcenia na odległość na wsiach”, w związku z czym w remizie OSP w Ciechanowcu powstanie takie Centrum. Burmistrz przedstawił także zestawienie nakładów na wodociągowanie gminy od 1993 roku.
   
Odpowiadając na interpelacje radnych Burmistrz poinformował o planowanym porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w sprawie pozostawienia w Ciechanowcu filii Wydziału Komunikacji, oraz o istnieniu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia przy COKiS od początku tego roku szkolnego. W odpowiedzi na inne pytania Burmistrz wyjaśnił, że Urząd Miejski nie składał jeszcze wniosków na dofinansowanie planowanych zadań, gdyż konkursy nie zostały jeszcze rozpoczęte, oraz omówił sprawę lokalizacji boisk “Orlik 2012” przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II.

XIV sesja Rady Miejskiej

XIV sesja Rady Miejskiej

XIV sesja Rady Miejskiej

XIV sesja Rady Miejskiej
 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl