buy medication online
Tryb małych zleceń Drukuj

Aktualne ogłoszenia w trybie małych zleceń

Archiwalne ogłoszenia w trybie małych zleceń

 

Tryb małych zleceń – procedura z pominięciem otwartego konkursu ofert

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) w art. 19a wprowadza możliwość zlecania zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, jest to tak zwany tryb uproszczony lub tryb małych zleceń. Tryb małych zleceń, w przeciwieństwie do otwartego konkursu ofert, uruchamiany jest na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Uprawniony podmiot składa wniosek do Burmistrza Ciechanowca. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec (piętro I, pok. 15) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu. Wniosek ten stanowi ofertę, która jest składana na wzorze zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru - czyli dla tzw. „małych grantów”.

Oferta musi spełniać następujące warunki:

  • musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,
  • wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć
    10.000 zł,
  • zadnie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni. 

Oferta uprawnionego podmiotu jest zamieszczana na 7 dni roboczych:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej - zakładka organizacje pozarządowe
  • w Miejskim Portalu Internetowym http://www.ciechanowiec.pl/ w zakładce NGO.

Każdy ma możliwość zgłoszenia uwag do oferty w ciągu 7 dni roboczych od jej zamieszczenia. Po upływie tego terminu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania, Gmina Ciechanowiec podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację. Do umów zawieranych w ramach trybu małych zleceń stosuje się te same regulacje, co do umów zawieranych w otwartych konkursach ofert.

Do zadań zlecanych w trybie małych zleceń art. 19a ust. 6 i 7 Ustawy wprowadza dwa dodatkowe ograniczenia:

  • Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.
  • Wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.


FORMULARZE

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl