buy medication online
Inwestycje w 2007 roku Drukuj

 

 • Polepszono stan dróg i ulic na terenie miasta i gminy. Zmodernizowano drogę gminną na odcinku Czaje-Wólka - Czaje-Bagno o łącznej długości 1690 mb. Droga została utwardzona poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego – żwiru oraz profilowanie istniejących rowów. Łączna wartość robót budowlanych – 133.205,09 zł, w tym 50.000,00 zł dofinansowania z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

 • Przebudowana została droga gminna do wsi Zadobrze, która służy całej gminie jako dojazd do targowicy, a także droga we wsi Zadobrze i droga gminna na odcinku Antonin – Antonin-Kolonia na łączną długość 1280 m. W ramach tych prac wykonano warstwę wiążącą nawierzchni bitumicznej o grubości 2 cm i warstwę ścieralną grubości 3 cm z masy mineralno – asfaltowej, pobocza z kruszywa naturalnego gr. 5cm oraz ustawiono pionowe znaki drogowe. Łączna wartość robót wyniosła 512.971,11 zł - sfinansowana wyłącznie ze środków własnych Gminy Ciechanowiec.

 • Przeprowadzone zostało żwirowanie drogi dojazdowej do wsi Dąbczyn od strony drogi powiatowej Ciechanowiec - Tworkowice oraz żwirowanie innych fragmentów dróg w naszej gminie wymagających naprawienia ich powierzchni. Koszty tej pracy wyniosły ok. 300 tys. zł.

 • Zakończono I etap przebudowy ulicy Mickiewicza w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew-Osada – Ciechanowiec – Siemiatycze. Ułożono warstwę ścieralną na długości 644m i warstwę wiążącą na długości 289 m. Przebudowano chodniki, parkingi i wjazdy o łącznej powierzchni 1613 m² oraz ułożono chodnik z kostki brukowcowej przy ulicy Drohickiej o powierzchni 120 m². Wartość wymienionych robót wyniosła Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich 436.440,00 zł.

 • W ramach porozumienia zawartego z Powiatem Wysokomazowieckim zapłacono za roboty na odcinakach dróg: Malec - Pobikry; Ciechanowiec – Kosiorki – Perlejewo; Czaje – Czaje-Wólka; Puchały Stare – Spieszyn – Korycin – Czaje – Czaje-Wólka; Wojtkowice Stare – Pełch; Wojtkowice Stare – Wojtkowice-Dady. Prace wykonane były jeszcze w 2006 roku, ale gmina nie zabezpieczyła wtedy na ten cel żadnych środków. Suma udziału gminy w tej inwestycji wyniosła 610.534,94 zł.

 • Odbyły się konsultacje nad projektem zorganizowania centrum sportowo-rekreacyjnego w Ciechanowcu. W konsultacjach udział wzięli radni Rady Miejskiej, burmistrz i zastępca burmistrza Ciechanowca, przedstawiciele środowisk sportowych oraz inni zainteresowani. Następnym krokiem w realizacji tego projektu będzie wydanie decyzji o warunkach zabudowy „wyspy”, co jest niezbędne do rozpoczęcia prac nad projektami technicznymi, które będą załącznikami do wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizacja inwestycji przewidziana jest na kolejne lata, a projekt przewiduje możliwość wykonywania prac etapami.

 • Wykonano projekt koncepcji nowego odcinka ul. Szkolnej od istniejącej nawierzchni asfaltowej do ul. Kościelnej wraz z rondem w ul. Kościelnej, a także wykonano mapy do celów projektowych ul. Szkolnej oraz obszaru przyległego pod projektowaną „obwodnicę” Ciechanowca i strefę przemysłową. Łączny koszt opracowania dokumentacji wyniósł: 25.132,00 zł.

 • W ramach porozumienia „Winna z tradycją w przyszłość 2006-2009” przeprowadzono modernizację Ośrodka Animacji Kultury Wiejskiej w Winnej-Poświętnej. Wymieniono stolarkę budowlaną, ocieplono i oszalowano elewację, położono posadzki, zamontowano kominek, wykonano przyłącze wodociągowe i przydomową oczyszczalnię ścieków, utwardzono plac i ogrodzono działkę. Całkowity koszt modernizacji wyniósł 450 tys. złotych, z czego 251 tys. to dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

 • W grudniu 2007 zmodernizowano świetlicę w Radziszewie-Sieńczuchu. W ramach prac wykonano remont elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem budynku. Odnowiona została stolarka okienno-drzwiowa oraz wykonano nowe podbitki dachu. Ogólny koszt modernizacji wyniósł 20.000 zł i został sfinansowany ze środków własnych gminy.

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowcu wzbogaciła się o nowy wóz strażacki. Średni samochód ratowniczo gaśniczy z napędem 4 × 4 o pojemności 2500 litrów, z elektryczną wyciągarką i masztem oświetleniowym. Samochód kosztował 550 tys. zł, a fundusze na jego zakup pochodziły z kilku źródeł. Fundusz Ochrony Środowiska udzielił dotacji w wysokości 100 tys. zł, Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych – 125 tys. zł, Komenda Główna Państwowych Straży Pożarnych – 55 tys. zł i Gmina Ciechanowiec – 169 tys. zł. Brakujące 100 tys. pochodzi z kredytu preferencyjnego, jakiego udzielił naszej gminie FOŚ.

 • Przeprowadzono inwestycje w Szkole Podstawowej w Ciechanowcu. Wykonane zostały prace remontowe drugiego wejścia do szkoły dostosowujące je do obecnych wymogów. Przebudowano schody, wymieniono drzwi i okna w wejściu oraz balustradę, a także poprawiono tynki. Prace na klatce schodowej prowadzono pod kątem przyszłych inwestycji związanych z dobudowaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Po około 10 latach od ostatniej wymiany okien zamontowano 27 nowych, szczelnych okien w salach lekcyjnych, co ograniczyło straty ciepła i poprawiło warunki termoizolacyjne budynku szkolnego. Ogólny koszt remontu szkoły wyniósł ponad 83 tys. zł. Szkoła zakupiła także za 28 tys. zł nowy samochód - Volkswagen Transporter, którym są dowożone obiady do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola.

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl