buy medication online
Inwestycje w 2006 roku Drukuj

 

  • Wykonano przyłącza wodociągowe w gospodarstwach nieobjętych projektami, które uzyskały dofinansowanie w 2005 roku. W ramach tego wykonano roboty dodatkowe zadania inwestycyjnego „Ostatni etap budowy sieci wodociągowej na obszarach wiejskich gminy Ciechanowiec”, polegające głównie na budowie sieci wodociągowej o długości 190 mb oraz przyłączy wodociągowych o długości 657 mb. Opracowano dokumentację projektową na budowę przyłącza wodociągowego w miejscowości Kozarze Kolonia nr 97 i 98. Wykonano przyłącza wodociągowe o łącznej długości 2081 m do posesji w miejscowości Kozarze Kolonia nr 97 i 98, przyłącze wodociągowe o długości 508,00 mb do posesji we wsi Stare Wojtkowice oraz przyłącze wodociągowe o długości 765 mb w miejscowości Wojtkowice-Dady.

  • Gmina Ciechanowiec współfinansowała ze Starostwem Powiatowym budowę dróg publicznych powiatowych przebiegających przez teren Gminy Ciechanowiec, były to: droga Brańsk – Lubieszcze – Olędy – Małyszczyn – Pobikry – Perlejewo – Granne oraz droga Malec – Pobikry, a także ul. Pałacowa w Ciechanowcu.

  • Wykonano roboty budowlane projektu „Poprawa tansgranicznej dostępności i spójności komunikacyjnej Miasta Ciechanowiec” realizowanego w ramach Programu INTERREG IIIA/Tacis Pl-B-U 2004-2006. Roboty zostały przeprowadzone na ulicach: Akacjowej, Świerkowej, Lipowej, Klonowej, Brzozowej, Sosnowej, Kozarskiej, Wojska Polskiego i Szkolnej, w ramach, których wybudowano: 4,33 km nawierzchni asfaltowo - bitumicznych, utwardzono 0,789 km poboczy, wybudowano 6,029 km chodników, 125 szt. miejsc postojowych, zatokę autobusową oraz opłacono koszty nadzoru inwestorskiego inwestycji.

  • Utwardzono i osuszono 1 020 m2 placu targowicy. Na 187 m2 wykonano podbudowę betonową i ułożono kostkę brukową, zainstalowano 50 szt. stołów drewnianych i ułożono 833 m2 kostki brukowej pomiędzy rzędami stołów dla handlujących. Budowa ciągu pieszego na targowicy miejskiej wyniosła 94 944,02 złotych.

  • Przystosowano samochód marki „Jelcz S416/2” do potrzeb ratownictwa pożarniczego i ekologicznego będącego na wyposażeniu OSP w Pobikrach. W tym celu zamontowano zbiornik wody o pojemności – 7000 l, autopompę o wydajności do 2400 l/min, wmontowano szybkie natarcie długości 35 m, skrytki do umieszczenia sprzętu do ratownictwa pożarniczego i ekologicznego, zbiornik o pojemności 200 l na środek pianotwórczy oraz działko samochodowe.

  • Rozbudowano sieć wodociągową oraz kanalizację sanitarną i deszczową w Ciechanowcu. Roboty budowlane wykonane dodatkowo objęły dwa etapy. W pierwszym etapie wykonano 312 mb przyłączy wodociągowych w ul. Mickiewicza i osiedlu przy ul. Kuczyńskiej oraz 98,5 mb przyłączy sanitarnych w ul. Mickiewicza i osiedlu przy ul. Kuczyńskiej. W II etapie robót budowlanych wykonano w ulicach: Mickiewicza, Wojska Polskiego, Szkolnej i Polskiej oraz na oczyszczalni ścieków: 135,05 mb i 28 sztuk przyłączy sanitarnych oraz 93 mb i 25 sztuk przyłączy wodociągowych.

  • Zmodernizowano oczyszczalnię ścieków z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Ciechanowcu. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano i zmodernizowano 0,58 km sieci wodociągowej w ulicach Wojska Polskiego, Szkolnej i Polskiej w Ciechanowcu, wykonano 0,83 km sieci kanalizacji sanitarnej, wykonano 0,32 km sieci deszczowej, 0,2 km przykanalików deszczowych - 661.909 zł. W ramach robót inwestycyjnych na oczyszczalni ścieków przy ulicy Wspólnej wykonano: wiatę nad urządzeniem „Huber”, komorę rozdziału ścieków, komorę zasów, zadaszenie istniejących zbiorników retencyjnych, instalacje sanitarne w obiekcie nr 5.1 (wiata) oraz przebudowano i rozbudowano przewody międzyobiektowe, technologię oczyszczalni ścieków - część mechaniczna, roboty elektryczne. Dodatkowo wybudowano dojazdy oraz ogrodzono teren przepompowni. Środki Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji wyniosły 1617483,29 zł.

  • Na placu 3 Maja w Ciechanowcu przebudowano oświetlenie uliczne. Zdemontowano stare żelbetowe słupy oświetlenia ulicznego, wykonano cokoły betonowe pod nowe latarnie oraz wymieniono okablowanie instalacji oświetleniowej. Na placu 3 Maja zamontowano 15 sztuk nowych stylowych latarni ulicznych.

  • Wyremontowano budynki świetlic wiejskich w miejscowościach Bujenka, Kosiorki, Malec i Pobikry. Prace budowlane polegały na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej z likwidacją części okien, naprawie dachów i stropów z obróbką blacharską, wykonaniu posadzek z gresu, likwidacji pieców i innych elementów wewnętrznych, wykonaniu prac murarskich i malarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, wymianie instalacji elektrycznej, wydzieleniu pomieszczeń sanitariatów, budowie przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych, wykonaniu opasek wokół budynków oraz utwardzeniu dojazdów i dojść do budynków z kostki brukowej. Dodatkowo uzupełniono ścianki i wykonano podkłady piaskowe i betonowe, zasypano przestrzeń po rozebraniu podłóg z desek, wymieniono drzwi, wykonano schody z garażu do sali świetlicowej, ocieplono ściany budynków płytami styropianowymi oraz wykonano tynki zewnętrzne i pomalowano ściany. Na zewnątrz świetlic zostały ułożone chodniki z kostki brukowej.

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl