buy medication online
Burmistrz Ciechanowca Drukuj

 

 Eugeniusz Święcki
 
Data urodzenia: 1 stycznia 1960 roku
 
Stan cywilny: żonaty

Miejsce stałego zatrudnienia: od 2018 roku Burmistrz Ciechanowca, Urząd Miejski w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 1.
 
 
Wykształcenie: 
 
1976-1980 – Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowcu
1980-1982 – Pomaturalne studium zawodowe
1982-1983 – Studium pedagogiczne
1983-1987 – Uniwersytet Warszawski filia w Białymstoku – Wyższe Studia Zawodowe – matematyka
1997-1999 – Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna w Siedlcach Wydział Chemiczno-Matematyczny – studia magisterskie uzupełniające
1999-2001 – Matematyka w zreformowanej szkole średniej
– studia podyplomowe
2000-2002 – Zarządzanie oświatą – studia podyplomowe
2006 – Doradztwo zawodowe – studia podyplomowe
2007 – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – studia podyplomowe
 

Przebieg kariery zawodowej:
 
1982-1987 – Szkoła Podstawowa w Tymiankach-Buciach – nauczyciel matematyki
1987-1991 – Szkoła Podstawowa w Białych-Szczepanowicach – dyrektor
1991-1993 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – nauczyciel matematyki
1993-1997 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – wicedyrektor
1997-2002 – Społeczne Liceum dla Dorosłych w Ciechanowcu – dyrektor
2002-2018 – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu – dyrektor


Opis pracy zawodowej:
 
Po ukończeniu w 1980 roku Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu, kontynuował naukę w Pomaturalnym Studium Zawodowym, następnie w Studium Pedagogicznym. W latach 1983-1987 studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim filia w Białymstoku, a w latach 1997-1999 podjął studia magisterskie uzupełniające w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach na Wydziale Chemiczno-Matematycznym. Ukończył studia podyplomowe na kierunkach: Matematyka w zreformowanej szkole średniej; Zarządzanie oświatą; Doradztwo zawodowe, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Pracę zawodową rozpoczął w 1982 roku jako nauczyciel matematyki, fizyki, chemii, techniki, wychowania fizycznego i plastyki w Szkole Podstawowej w Tymiankach-Buciach, w 1987 roku został powołany na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Białych-Szczepanowicach, gdzie uczył jednocześnie matematyki. W 1991 roku powrócił do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu i pozostał z nim związany przez następne 27 lat. W latach 1991-1993 był nauczycielem matematyki, 1993-1997 – wicedyrektorem ZSOiZ, 1997-2002 – dyrektorem Społecznego Liceum dla Dorosłych w Ciechanowcu, 2002-2018 – dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu. Od 2002 roku jest nauczycielem dyplomowanym, a także ekspertem i członkiem komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, od 2004 roku jest egzaminatorem egzaminu maturalnego z matematyki.

Równolegle do pracy zawodowej angażował się w wiele działań społecznych. Trzykrotnie pełnił funkcję radnego Rady Miejskiej w Ciechanowcu:  w latach 2002-2006 jako członek Komisji Rewizyjnej; w latach 2006-2010 jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Sportu w latach 2014-2018 jako przewodniczący Rady Miejskiej w Ciechanowcu. W latach 2003-2007 był ławnikiem Sądu Pracy w Zambrowie. Od 2010 r. pracuje jako kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem. Jest pełnomocnikiem Rektora ds. studenckich Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu. Pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia „Rodzina”. Jest prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Stół Polski”.
 
 
Nagrody i odznaczenia:

- Nagroda Inspektora Oświaty i Wychowania – 1987
- Nagroda Specjalna Kuratora Oświaty i Wychowania – 1989
- Nagroda Kuratora Oświaty – 1993
- Honorowa Odznaka Izby Rzemieślniczej w Białymstoku za zasługi dla szkolnictwa zawodowego – 1998
- Nagroda Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechanowcu (jako organu prowadzącego LO dla Dorosłych) – 2001
- Nagroda Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego – 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
- Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2013
- Odznaczenie „Stowarzyszenia Dam i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w Polsce” – za realizację statutowych zadań Stowarzyszenia na rzecz społeczności i praw człowieka – 2015
- Złoty medal za zasługi Ligi Obrony Kraju – 2016
- „Honorowa Szpada Górnicza” za zasługi w rozwój Rzeczpospolitej Polskiej i patriotyczne wychowanie młodzieży – 2016
- Order Świętego Stanisława w Polsce - za patriotyczne wychowywanie młodzieży oraz pomoc społeczną – 2017
- Złoty medal za zasługi Ligi Obrony Kraju – 2018
 

Kompetencje burmistrza:
 
- jest organem wykonawczym Gminy Ciechanowiec oraz kierownikiem Urzędu,
- kieruje bieżącymi sprawami gminy,
- wykonuje zadania określone ustawą o samorządzie gminnym, innymi przepisami i statutem oraz wynikające z przepisów szczególnych,
- prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy,
- sprawuje funkcję przełożonego służbowego w zakresie przepisów prawa pracy wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
- wydaje pracownikom Urzędu upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
- określa ilość etatów w Urzędzie Miejskim,
- powołuje i odwołuje Zastępcę Burmistrza,
- składa oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
- reprezentuje Gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego,
- kieruje projekty uchwał do Rady,
- ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz
z protokołami sesji Rady,
- udziela Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji,
- przygotowuje projekt budżetu oraz wykonuje budżet gminy,
- informuje mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej oraz o wykorzystaniu środków budżetowych,
- ogłasza uchwały Rady, w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
- jest odpowiedzialny za prawidłowe zorganizowanie i funkcjonowanie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej oraz za należyte wykorzystanie wyników kontroli.

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl