buy medication online
Położenie Drukuj

Herb CiechanowcaMiasto Ciechanowiec (powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie, 5 tys. mieszkańców) leży na Nizinie Mazowiecko-Podlaskiej, stanowiącej wschodnią część Pasa Wielkich Dolin, graniczącą od południa z Wysoczyzną Siedlecką i od wschodu z Wysoczyzną Bielską, która stanowi dział wodny Narwi i Bugu.

Przez miasto przepływa rzeka Nurzec będąca prawym dopływem Bugu (ujście 12 km za Ciechanowcem). Dolinę ukształtowała działalność lądolodu skandynawskiego w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Teren ten jest płaski, słabo sfalowany. Przeważają tu gleby gliniasto-piaszczyste, głównie gliny zwałowe, tworzące wskutek gęstej sieci dolin rzecznych i obecności piasków dolinowych charakterystyczną mozaikę glebową.

Ciechanowiec znajduje się we wschodniej dzielnicy klimatycznej, przeważają tu wiatry, podobnie jak w całym kraju, północno-wschodnie i zachodnie. Według podziału przyrodniczego kraju Ciechanowiec znajduje się w Krainie IV Mazowiecko-Podlaskiej. Lasy okoliczne skupione są w większości w małych zespołach i zajmują około 18% ogólnej powierzchni użytków. Są to pozostałości rozciągającej się kiedyś na tym terenie Puszczy Białej, tworzącej wraz z Puszczą Zieloną wielki kompleks Puszczy Kurpiowskiej. W pobliżu Ciechanowca przeważają głównie drzewostany sosnowe. Ze względu na położenie miasta w dolinie Bugu możemy spotkać las bagienny, na który składają się wierzby i olsza czarna. Poza sosną dość często spotykamy na tym terenie brzozę, dąb i rzadko jesion. Lasy ze względu na duże rozdrobnienie i słabą roślinność nie są zamieszkane przez grubszą zwierzynę. Dużo jest jedynie dzików, zajęcy i saren, mających łatwy dostęp do licznie rozsianych po lesie pól, będących dla nich dogodną bazą pokarmową. Duża jest także różnorodność ptaków i ryb.

Ciechanowiec leży na trasie turystycznej z Warszawy do Białowieży, w obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca. Pod względem atrakcyjności krajoznawczej rozumianej jako stopień nagromadzenia obiektów, ich rodzaju i walorów Ciechanowiec zaliczono do I grupy miejscowości o znaczeniu regionalnym.

  Mapa

Położenie: 52° 41' N, 22° 30' E

Powierzchnia: 26,01 km²

Strefa numeracyjna: 86

Kod pocztowy : 18-230

Tablice rejestracyjne: BWM

 

           Więcej zdjęć...     

 Ciechanowiec 

 

 

 
levitra bitcoin buy

Biuletyn Informacji Publicznej

Cyfrowy Urząd

System Informacji Przestrzennej

Informacja Turystyczna 

Projekty unijne

Projekty unijne

COKiS


Wydarzenia kulturalne
wszystkie »»     

ciechanowiec.plciechanowiec.pl